Tuesday, April 28, 2015

Artd3301 Final Individual Packaging Design Project 2/2557

Artd3301 Final Individual Packaging Design Project 2/2557 : การนำเสนอผลงานโครงการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณฺและรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ของชุมชน จังหวัดชัยนาท ของนักศึกษาวิชาเอกออกแบบประยุกต์ศิลป์ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกิจกรรมประเมินผลการเรียนรู้ประจำวิชา ปลายภาคเรียนที่2/2557 : 23/4/2558Sunday, April 19, 2015

สรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชา Artd3301 ภาคเรียนที่ 2/2557

อาจารย์อยากทราบว่าเรียนจนจบภาคเรียนที่2/2557 แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงคลิกตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โครงการ.....โดยได้พิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่ http://issuu.com/......... สามารถเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารสรุปโดยตรงตามลิงค์.......

ปล.อย่าลืมทำแบบสำรวจหลังการเรียนรู้ด้วยนะครับ

Wednesday, April 1, 2015

Gift on the moon 2014 : Freshmart ArtD บรรยากาศงานวันตลาดนัดคนมีศิลป์ ปีการศึกษา 2557


Gift on the moon 2014 : Freshmart ArtD บรรยากาศงานวันตลาดนัดคนมีศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรม ปีการศึกษา 2557 จัดพร้อมงานวันมนุษย์วิชาการ เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2558 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.

Saturday, January 17, 2015

การบ้านครั้งที่ 1 วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

จงแปล อ้างอิง และสรุปประเด็น เป็นความเรียงความหมายเป็นของตนเองของคำว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยแปล และอ้างอิงจากเอกสาร หนังสือ ตำราภาษาอังกฤษ 2 เล่ม ภาษาไทย 3 เล่ม ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่เท่านั้น รวมไม่น้อยกว่า 5 เล่ม ห้ามทำสำเนาจากอินเตอร์เน็ต โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนอ้างอิงและเขียนบรรณานุกรมเอกสารวิชาการที่ถูกต้อง
การส่งงาน
1.โดยจัดพิมพ์ลงในไฟล์เอกสาร googleDoc แชร์ส่งในโฟลเดอร์ที่อาจารย์แบ่งปันให้
2.ส่งโพสลงบล็อกบันทึกผลการเรียนรู้ของตนเองพร้อมจัดหาภาพประกอบให้สอดคล้องกับสาระที่อ้างอิง
กำหนดเวลา 1 สัปดาห์ นับแต่วันที่ 18-25 มกราคม 2558
ศึกษารูแปบบและตัวอย่างการพิมพ์และการอ้างอิงเอกสารวิชาการได้ที่ https://sites.google.com/site/artthesis/Home/document

Sunday, January 11, 2015

เปิดเทอมใหม่ 2/2557 วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์

 เปิดเทอมวันแรกวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) มีนักศึกษาแขนงวิชาเอกออกแบบประยุกต์ศิลป์ภาคปกติ กลุ่ม 101 มาเรียน 18 คน และกลุ่ม 201 ภาคนอกเวลา มาเรียน 6 คน อาการน่าเป็นห่วง ต้องเหนื่อยอีกแล้ว ขยันให้มากๆนะครับ เพราะอาจารย์จัดเต็มอยู่แล้ว สั่งการบ้านไว้แล้วที่เมนู แบบสำรวจ ด้านบน เร่งทำให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้ ก่อนเข้าเรียนคราวหน้านะครับ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...