Sunday, March 3, 2013

อาจารย์อยากทราบว่าเรียนจนจบวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในภาคเรียนที่2/2555 ไปแล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง


อาจารย์อยากทราบว่าเรียนจนจบภาคเรียนที่2/2555แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มที่ http://issuu.com/groups/packaging เชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารโดยตรงตามลิงค์.......

23 comments:

 1. 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้รู้ถึงการตรงต่อเวลาในเรื่องของการเข้าชั้นเนรียน การส่งงาน และการอดทนและรับฟังความเห็นของ อ. เวลาติงาน
  2. ได้รับความรู้ในเรื่องของการใช้โปรแกรม SketchUp และวิเคราะห์การทำงานและการสรุปงานอย่างเป็นระบบ การตกแต่งเว็บบล๊อก การใช้งานเว็บไซต์ และการส่งงานผ่าน dropbox ความรู้ในเรื่องศัพท์ภาษาอังกฤษบางคำ
  3. ทำให้เกิดการคิดวิเคราะมากขึ้น และ ไหวพริบในด้านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพิ่มมากขึ้น
  4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคน ทำให้เราได้รับรู้ถึงการทำงานเป็นทีม และแก้ปัญหาต่างๆ
  5. ด้านการวิเคราะห์ ทำให้รู้จักจับใจความสิ่งที่สำคัญและสิ่งที่ไม่สำคัญ
  6. ทักษะด้านวิชาชีพ ได้รับรู้ให้เรื่องของการออกแบบโดยการใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น Illustrator Photoshop SketchUp
  นางสาวขวัญสุดา กันปัญญา กลุ่มเรียน 101
  Blog Link : http://arti3413-kwansuda.blogspot.com/
  Issuu Link : http://issuu.com/kwansudaarti3140/docs/crispypeacrisps?mode=window

  ReplyDelete
  Replies
  1. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
   - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับ และมีความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม แระสามารถทำงานร่วมกะคนส่วนมากได้ ได้ศึกษาความคิดของเพื่อนต่างๆหลากหลายความคิด และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
   2.ด้านความรู้
   -ค้นคว้า ศึกษาหาข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ด้านการคิด การออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ของผลงาน การใช้โปรแกรม Sketch Up ตามที่อาจารย์ผู้สอนได้ชี้แนะและแนะนำ และมีไหวพริบในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้นำผลงานที่ได้ศึกษา และผ่านการออกแบบ มาแสดงผลงานในเว็บที่อาจารย์ได้แนะนำและสอน โดยการสร้างเว็บผลงานของนักศึกษาผ่านทาง เว็บ Google โดยการสร้าง Blogger และGoogle Drive ส่งผลงานทาง issuu เพื่อนำเสนอผลงานให้ผู้คนที่สนใจได้ศึกษา ดูผลงานต่างๆ
   3.ด้านปัญญา
   - ค้นคว้าหาข้อมูล ในการทำงาน การคิด และ การทดลองทำผลงาน การนำเสนอผลงาน การออกแบบบรรจุภัณฑ์
   4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
   -การคิดการวิเคราะห็การทำงาน ความหลากหลายของความคิด มีความกล้าที่จะทำงาน และเสนอผลงาน สรุปผลงานความคืบหน้า สามารถนำไปใช้และเพื่อให้เกิดประโยชน์ สามารถใช้งานได้จริง
   5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   - การวิเคราะห์ การจับใจความสำคัญ ของชิ้นงาน การสังเกตุ ชิ้นงานที่จะออกแบบ ศึกษาค้นคว้าหาวิธีแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้น และนำมาปรับปรุง ผลงาน การศึกษาข้อมูล ผ่าน gmail , google Drive , issuu ต่างๆ
   6.ด้านทักษะวิชาชีพ
   - สามารถนำ วิธีการเขียนการ ออกแบบโดยใช้โปรแกรม Photoshop Sektch Up Ai มาใช้ในการออกแบบเสนอผลงาน เป็นตัวอย่างในการออกแบบ ก่อนลงมือ ทำจริง
   ชื่อ นางสาว นุชรินทร์ เพ็ชรรัตน์ รหัสนักศึกษา 5211308134 กลุ่มเรียน 201
   วิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ARTI 3413
   Blog Link : http://arti3413-nutcharin.blogspot.com/
   Issuu Link : http://issuu.com/nutcharin-123

   Delete
 2. 1.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม คือรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มที่ดี และรู้จักเข้าเรียนที่ตรงต่อเวลา
  2.ด้านความรู้ที่ได้รับ คือในเรื่องการใช้โปรแกรมและการสร้าง Blog และการเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระเบียบแบบแผนขั้นตอน การส่งงานทาง Dropbox ที่สามารถฝากไฟล์งานได้ฟรีและสามารถแชร์ให้กับเพื่อนเป็นกลุ่มได้
  3.ด้านปัญญา คือสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆที่ไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ดีมากขึ้น
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คือทำให้รู้ัการทำงานเป็นกลุ่มและรู้จักแก้ไขปัญหาในการทำงานกลุ่มให้งานที่ทำออกมาให้ดีที่สุดได้
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คือได้เรียนรู้ที่จะจับใจความสำคัญและประเมิณข้อมูลอย่างมีระเบียบแบบแผน
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ คือได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมSketchUp,Illustrator
  link:http://arti3413-treechada.blogspot.com/2013/02/otop.html

  นางสาวตรีชดา โหมดตาด กลุ่ม 101
  Blog link: http://arti3413-treechada.blogspot.com/
  Issuu link: http://issuu.com/treechada/docs/____curry?mode=window

  ReplyDelete
 3. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อนได้ศึกษาและความรู้ความสามัคคีในการร่วมงานเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน
  2.ด้านความรู้ ศึกษาข้อมูลต่างๆและเรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนและนำมาปฎิบัติตามที่อาจารย์กำหนด ศึกษาค้นคว้าหาแหล่งข้อมูลจริง จากเว็บไซค์ต่างๆ เช่น เว็บบ็อก google issuu และอีกมากมายเป็นต้น
  3.ด้านปัญญา คิดและทำ ศึกษา หาความรู้ และวิเคราะห์ในการทำงาน ของการเรียนการสอนของวิชาบรรจุภัณฑ์
  4.ด้านทักษณะความสัมพันธ์ มีความกล้าที่จำทำงาน กล้าแสดงออกในการทำงานร่วมเป็นกลุ่มและงานเดียว เพื่อนำไปใช่ประโยชน์ได้จริง สถานการณ์จริงนำไปประกอบอาชีพในวันข้างหน้าเพื่อเป็นบทเรียนในการทำงานของเรา
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาข้อมูลจากเว็ยไซค์ใน google Drive เพื่อเป็นตัวอย่างและวิธีการทำงานและศึกษาเกี่ยวกับงานที่อาจารย์มอบหมายให้ในวิชาบรรจุภัณฑ์ ในส่วนการใช่งานของโปรแกรมต่าง เช่น Ps Ai รวมไปถึงสเก็ตอัฟ ในการงานครั้งนี้
  6.ด้านทักษะและวิชาชีพ ศึกษาและค้นคว้าและนำไปประกอบอาชีพจิง เช่นงาน Gift on the moon และโปรเจ็กชิ้นสรุปร้านขนมปัง ทำเป็นร้านขนมปังบรรจุภัณฑ์ เตยปัง

  นายพิทักษ์ บุญปรีชา 5211301196 กลุ่ม201
  Blog http://arti3413-pitak521.blogspot.com/
  issuu http://issuu.com/pitak1985

  ReplyDelete
 4. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  -มีความสมัคคีในงานกลุ่มกับเพื่อน และวิชาที่เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
  2.ด้านความรู้
  -ได้นำวิธีกระบวนการต่างๆที่อาจารย์สอนในห้องเรียน มาศึกษาเพิ่มเติม รู้วิธีการทำงานต่างๆที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและอนาคตข้างหน้าได้เช่น การทำดีไซน์ออกแบบผลิตภัณ์ การนำเสนองานออกสู้ตลาด การทำเว็บไซน์ต่างๆเช่น google issuu blogstot.com และอีกมากมาย

  สามารถทำเว็บไซน์งาน ส่วนตัวและลิงค์ต่างๆ
  3.ด้านปัญญา
  -วิเคราะห์ศึกษาข้มมูล ในวิชาการออกแบบ มีกระบวนการคิดที่ต้องรอบครอบ ละเอียด
  4.ด้านทักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - ได้มีความสามารถในการนำเสนองาน แบบเดี่ยวและแบบกลุ่มรู้จักวิธีการนำความคิดเห็นของเรา ร่วมแชร์ให้งานออกมาสำเร็จไปด้วยดี
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ศึกษาข้อมูลจากเว็ยไซค์ใน google Drive เพื่อเป็นตัวอย่างและวิธีการทำงานโปรแกรมต่าง เช่น Ps Ai
  6.ด้านทักษาวิชาชีพ
  - ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Ps Ai SketchUp
  นางสาว มุกดา อ่อนคำสี 5211307359 กลุ่ม 201
  Blog link: http://arti3413-mooxda.blogspot.com/
  Issuu link :http://issuu.com/mooxda456

  ReplyDelete
 5. 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม :ฝึกให้มีวินัยตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีกริยามารยาทที่ดี มีสัมมาคารวะ อ่อนอ้อมถ่อมตน เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  2.ด้านความรู้ :ได้นำความรู้ในการเรียนการสอนของอาจารย์ มาใช้ประโยชน์กับงานอื่นๆได้ หรือแม้แต่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ มีการวางแผนในการทำงาน ทั้งเป็นทีมหรืองานเดี่ยว ความรู้ที่ได้เรียนรู้กับอาจารย์ในวิชาที่เรียนเป็นมูลค่าอย่างดีในชีวิต เพื่อที่จะพัฒนาต่อไปภายในอนาคต
  3.ด้านปัญญา :ได้ใช้การวิเคราะห์ สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจ ในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล :ได้ทั้งความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม หรือการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีความสามารถในการวางแผนการรับผิดชอบโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นอย่างดี
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ :การจัดการเรียนการสอนในวิชา ได้มีสาระเกี่ยวกับกระบวนการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความสามรถในการศึกษาสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ ได้ใช้ในการประมวนผลทางด้านการคิดวิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ :ได้เรียนรู้เกี่บวกับวิธีใช้โปรมแกรมในการสร้างสรรค์ผลงาน นำมาใช้ประกอบกับชีวิตประจำวันในการทำงานจริงได้

  นางสาวประภาพร โพธิวรรณ กลุ่มเรียน101
  ฺBlog Link :http://arti3413-prapaporn.blogspot.com/
  Issuu Link :http://issuu.com/arti-3413-prapaporn

  ReplyDelete
 6. 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  - ได้รู้ในเรื่องความสำคัญของการตรงต่อเวลา
  2 ด้านความรู้
  - ได้ความรู้ในเรื่องการสร้างโปรไฟร์ของตัวเองในเว็บต่างๆเช่นBlogspot Googleplus และรู้เรื่องการใช้ประโยชน์โปรแกรมต่างๆให้เข้ากับการแต่ละประเภทวิธีการและขั้นตอนในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้อง
  3 ด้านปัญญา
  - มีการพัฒนาในการใช้โปรแกรมต่างๆและได้รู้ถึงความเสี่ยงในการลงทุนหรือความเสี่ยงในการค้าขายที่อาจเกิดปัญหาได้ตลอดเวลา
  4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - ได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มที่ต้องมีการเเลกเปรียนความคิดเห็นกันในกลุ่มและการคุยกับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายในการขายของ
  5 ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสาระสนเทศ
  - ได้ใช้การคำนวนในการค้าขายเช่นเรื่องการใช้ต้นทุนให้น้อยแต่ได้กำไลเยอะโดยการใช้่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มราดาให้สินค้าดูมีราคาและน่าสนใจมากขึ้นจากปกติ
  6 ด้านทักษะวิชาชีพ
  - ได้เรียนรู้ในการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อการค้าขายและเพื่อการลงทุนอย่างคุ้มค่าและการใช้โปรแกรมต่างๆให้เข้ากับงานที่ต้องการทำ

  นาย อารยะ พุธวันดี 5311317027 กลุ่ม 101
  ฺBlog Link : http://arti3413-araya.blogspot.com
  Issuu Link : http://issuu.com/arti-3413-araya

  ReplyDelete
 7. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  -ทำให้ตระหนักถึงการเคารพสิทธิการเผยแพร่ของผู้อื่น ไม่ก๊อบปี้งานผู้อื่นมาเป็นของตนเอง รับผิดชอบงานของตนเอง และรับผิดชอบงานร่วมกับกลุ่มทำงาน ปรับตัวเองด้านการเข้าเรียนให้ตรงเวลา และแต่งกายให้ถูกระเบียบมหาวิทยาลัย

  2.ด้านความรู้
  -ได้ศึกษาถึงระบบการทำงานด้านการออกแบบที่มีระบบมากขึ้น และสามารถนำหลักการออกแบบที่ได้เรียนรู้ เช่นหลัก 3ส. สืบค้น สร้างสรรค์ สรุป มาใช้สร้างงานออกแบบ และนำมาใช้ร่วมกับการสร้างงานต่างๆในวิชาอื่นๆได้อีกด้วย

  3.ด้านปัญญา
  เสริมสร้างความคิดและได้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการออกแบบมากขึ้น ได้รู้จักสังเกตุ และหาสาเหตุต่างๆแบบมีเหตุผล เพื่อนำมาใช้สร้างงานออกแบบ รู้จักแก้ปัญหาในการสร้างงาน

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ในการทำงานต่างๆ ได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้เรียนรู้การทำงานและการแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม ตลอดจนช่วยกันในภาควิชาแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการทำงาน gift on the moon , อีกทั้งยังได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้และช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน ได้พบปะพูดคุยและศึกษาดูงานกับบริษัทเจ้าของผู้ผลิตจริงในโครงการ OTOP ทำให้เกิดการสร้างสรรค์งานในสังคมใหม่ๆยิ่งขึ้น

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -ได้รู้จักการใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการออกแบบมากขึ้นในการทำโครงงานต่างๆ ได้เรียนรู้วิธีการใช้งานด้านการออกแบบ webบล๊อก และ webเผยแพร่งานต่างๆ เพื่อเผยแพร่งานของตนเองมากขึ้น

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -ได้พัฒนาการใช้โปรแกรม Sketchup และโปรแกรมด้านการออกแบบต่างๆเพิ่มมากขึ้น สามารถนำวิธีการสร้างงานไปปรับใช้ในการทำงาน และสร้างงานและใช้เพื่อประโยชน์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

  นางสาวเมธาพร พงษ์ดี 5311322035 กลุ่ม 101
  Blog link : http://arti3413-metapon.blogspot.com/
  lssuu link : http://issuu.com/arti-3413-metapon

  ReplyDelete
 8. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  ให้ผู้เรียนรู้ผิดชอบชั่วดี สามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิต จริง มีวิธีกรรมเชิงลึก มีศิลปะ มีกลยุทธ์ กลวิธีอย่างแยบยล การสอนว่า รู้รับผิดชอบชั่วดี รู้ขยัน รู้เวลา รู้ 3 ส รู้ข้อ ดี ข้อเสีย

  2.ด้านความรู้
  ด้านความรู้ ได้รับความรู้เยอะมากครับ โดยเฉพาะ ด้าน คอม และสื่อ ความรู้ต่างที่ สามารถนำไปใช้ได้ในอนาคตและเป็นผลดีต่ออนาคต อาทิเช่น blogspot เราสามารถเก็บงานในนี้ได้ และนำไปสมัคงาน ในอนาคตได้และยังมีแหล่งความรู้
  http://typefacesdesign.blogspot.com/2013/03/22555.htmlอีกมากมาย

  3.ด้านปัญญา
  ทำให้มี สติ สมาธิ มากขึ้น สามารถวิเคราะห์ได้ดีขึ้น รู้ทันเหตุ การทางวงการ ศิลปะภายนอกมากขึ้น ทั้งทางศิลปะ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ
  http://arti3319.blogspot.com/2011/07/week4the-design-process.html

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ทำให้มีความสามัคคี กันมากขึ้น รู้จักรับผิดชอบมากขึ้น รู้จักการช่วยเหลือกันมากขึ้น ทำให้มีการเรียนกันเป็นหมู่ แชความรู้ กัน รู้การวิเคราะห์ กันเป็นกลุ่ม มีความกล้าในการ แสดงออกต่อ เพื่อน เช่นการหาข่าวเกี่ยวกับ งานออกแบบ มาแชความรู้กัน

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ได้รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ทางด้านข่าวสาร การออกแบบ ต่าง สิ่งต่างๆ และได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ต่างๆ อีกมากมาย รู้จัก แชงาน ของให้คนอื่นเห็น ในโลกออนไลน์ และ เป็นการใช้ สื่อ เทคโนโลยี ในการแสดงงาน
  6. ด้านทักษะวิชาชีพ
  ได้ศึกษาถึงเหตุการณ์ จริง Gift on the moon ในการทำธุรกิจ ด้านศิลปะได้ศึกษา 3ส มีผลต่องานยังไง ได้รู้ถึงการเก็บ งาน ไว้ในโลกออนไลน์ ว่ามีประโยชน์ ต่อเรายังไง เวลา ไปสมัคงาน ก็จะสามารถช่วยเราได้ จึงเป็นเหมือนตัว การันตี ว่ามีฝีงานแค่ไหน ผ่านงานอะไรมาบ้าง จึงเป็นประโยชน์ต่อการ นำไปสมัคงานอย่างยิ่ง

  นาย วิเชษฐ์ ของครบ 5311310790 กลุ่ม 101
  http://arti3413-wichej.blogspot.com/

  ReplyDelete
 9. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  มีความตรงต่อเวลา คะแนนเป็นคะแนนตามความสมควร อยู่ที่นักศึกษาจะตั้งใจหรือไม่ มีการลงคะแนนอย่างให้เห็นเลยว่าได้เท่าไหร่ สื่อสารเข้าใจดีกับนักศึกษา มีความกันเอง
  2.ด้านความรู้
  ความรู้แน่น ได้ความรู้เต็มความสามารถ ในด้านต่างๆ ได้ ดี โดยเฉพาะด้าน คอมพิวเตอร์ และสามารถนำไปใช้ได้ดีในอนาคต
  รู้แหล่งความรู้ต่างๆมากมายในโลกออนไลน์ พัฒนาใช้ได้ในการทำงานต่อไป
  3.ด้านปัญญา
  ได้การคิด มีกระบวนการคิดอย่างมีหลักการ โดยมีการสืบค้นขอมูลก่อนที่จะทำงาน และสร้างสรรค์ทำให้ดีขึ้นกว่าของที่มีอยู่
  และสรุปเพื่อการทำงานจริงๆ
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ได้มีการทำงานเดี่ยว และงานกลุ่ม เพื่อสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีกับผู้ร่วมงาน มีความรับผิดชอบและตรงเวลากับเพื่อน มีการฝึกเพื่อการเป็นผู้นำ รู้จักวิเคราะห์งานก่อนลงมือทำ
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ได้ติดตามข่าวสารทางโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องมีการโพส สิ่งต่างๆที่เราทำลงในblogspotเพื่อเผยแพร่ข้อมูล มีแหล่งเก็บข้อมูล ที่dropbox
  6. ด้านทักษะวิชาชีพ
  มีการจัดทำของขายโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์จากนักศึกษา โดยมีการจัดขายในมหาวิทยาลัย โดยงานชื่อ
  Gift on the moon และผลิตภัณฑ์ เพื่อทำประโยชน์เพื่อการค้าในอนาคต
  นาย ณัฐวุฒิ นิลวิมุต 5311310758กลุ่ม 101
  http://www.arti3413-nathawood.blogspot.com/
  http://issuu.com/nathawoodnilwimut

  ReplyDelete
 10. 1. ด้านคุณธรรม ทำให้รุ้การรับผิดชอบในงานแบ่งงานและหน้าที่ที่สามมัคคีและยุติธรรมในการทำงานที่เป้นระบบ

  2. ด้านความรู้ เรียนรู้การทำโปรแกรม photoshop และ sketup มากกว่าที่เรียนมาในตอนแรกเพราะได้ทำจริงและใช้จริงโดยล่ะเอียด รุ้การจัดองค์ประกอบการจัด มู๊ดบอดงาน รุ้วิธีการทำบล็อค การลงข้อมูลใน ไดรฟ และ isssu รุ้เราสามารถเก็บงานในนี้เพื่อเป็นผลงานที่สามารถเป็นโปรไฟลงานเราได้และแชร์งานได้

  3. ด้านปัญญา ได้คิดการเริ่มต้นงานจากการเริ่มหาข้อมูลของงานงานนั้น ว่าความเป็นมาอย่างไร ใช้สสมองในการคิดงานออกแบบนั้นนั้น เกิดเป็นงานขึ้นมา

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทำให้รุ้ถึฃมารยาทในการค้าขาย การพูดจากับลูกค้าหรือผุ้บริโภคว่าเขาและเราต้องการสื่ออะไรกัน รุ้หลักการเรียกความสนใจของผุ้ที่ถูกในผลลานสินค้าเราฝึกความกล้าที่จะพรีเซ๊นสินค้างานเราว่าดีอย่างไร ประโยชน์มากแค่ไหน

  5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้รุ้ข่าวงานออกกแบบใหม่ๆอยุ่ตลอดเวลา รุ้จักการตามข่าวสารในโลกออนไลน์มากกว่าเดิมรุ้การแชร์ผลงาน

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ รุ้การพัฒนาผลงานสินค้าในทางการเพิ่มรายได้มากกว่าเดิมของสินค้าที่ธรรมดา
  รุ้จักการวางแผนให้สินค้านั้นขายได้ยาวๆโดยที่ใช้ต้นทุนราคาที่ไม่สุงเกินไป รุ้การหาสิ่งรอบตัวที่มาพัฒนาเพิ่มเป้นรายได้ให้แก่เราได้ จากการศึกษางาน gift on the moon ทำให้รุ้ว่าการทำสินค้าและแบรนของเราเองนั้นไม่ได้ทำขึ้นมาง่ายๆ ทุกๆอย่างมีที่มาที่ไป มีเหดและผลตามมาเสมอ ได้รุ้ว่าตัวเรามีความสามารถในการทำงานนั้นแค่ไหนและพยายามแค่ไหน รุ้จักการอดทน รุ้จักการศึกษาความต้องการของผู้ซื้อ ว่าส่วนใหญ่อะไรที่น่าจะทำกำไรได้และเป้นที่รุ้จัก

  Gift on the moon ทำที่ห้อยพวงกุญแจมือถือจากดินญึ่ปุ่น
  นางสาว อัมธิกา ลิ้มเซง 5213000580 กลุ่ม 201

  http://arti3413-aumtika.blogspot.com/

  issuu.com/aumtikalimseng  ReplyDelete
 11. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  -ทำให้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นต่อการทำงานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ได้ใช้ความคิด ได้ลงมือทำ อย่างถูกต้อง ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม

  2.ด้านความรู้
  -ได้รับการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่มีประโยชน์ ด้านการออกบบบรรจุภัณฑ์การใช้โปรแกรม Sketch Up ในการออกแบบอย่างสมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ ต่องานที่ได้รับ ได้เรียนรู้การสร้างเว็บไซด์เพื่อแสดงผลงานโดยผ่าน Blogger จาก Google และการส่งงานแชร์ไฟล์ผ่าน Google Drive และ dropbox และนำเสนอผลงานแสดงผ่านทาง issuu เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้

  3.ด้านปัญญา
  -ได้ใช้ความคิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆที่ต้องแสดงในผลงาน และค้นคว้าข้อมูลใหม่ๆอยู่เสมอรวมทั้งการมีสติแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  -ได้พูดคุยแสดงความเห็น กล้าแสดงออกและแบ่งปันความคิดให้กับเพื่อนร่วมงานทุกคน ซึ่งสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -การคิดวิเคราะห์ออกแบบผลงานที่จะนำเสนอ ต้องทำตามขั้นตอน และการศึกษาผ่านทาง Google Drive รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดจากเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นการทำ Blogger, issuu , dropbox

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -สามารถนำความรู้ที่ได้มา ไปใช้ในการทำงานได้จริงทั้งหมด เช่นการออกแบบโดยใช้โปรแกรม Sketch Up การสร้างสื่อแสดงผลงานต่างๆ ใน Blogger, issuu
  รวมถึงการจัดงาน Gift on the moon ได้สร้างผลงานเพื่อจำหน่ายจริง สถานการณ์จริง เป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์อย่างมาก

  นายสิริกฤช เงินชูศรี 5311310832 กลุ่มเรียน 101
  http://arti3413-sirikit.blogspot.com/
  http://issuu.com/sirikit.nge

  ReplyDelete
 12. 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมได้ความรู้เกี่ยวกับได้ความสามัคคีในกลุ่มเรียนในรายวิชา ARTI 3413 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของ ผศ. ผระชิด ทิณบุตร แล้วการมีน้ำใจซึ่งกันและกัน ได้การรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองกับสิ่งที่ อ. ผู้สอนได้มอบหมายงานแต่ละงาน และได้ตั้งใจทำงานอย่างจริงใจ
  2. ด้านความรู้ ได้ศึกษาหาข้อมูลต่องานที่ได้รับมอบหมายให้ทำและได้ไปศึกษาจริงๆ ที่เกี่ยวกับผลงานที่จะเสนอต่อ อ. ผู้สอน เมื่อได้ข้อมูลของผลงานที่ได้รับมอบหมาย ก็นำมาวิเคราะห์ในแบบของข้าพเจ้าที่จะทำผลงานขึ้นมาใหม่
  และสามารถศึกษาจากเว็บไซต์ www.google.com และ www.issuu ได้อีกด้วย
  3.ด้านปัญญา ได้ความรู้คือสามารถวิเคาระห์ได้ในงานของเราที่ได้รับมบหมาย ได้แนวคิดและสามารถแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้เกี่ยวกับ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้อื่น กล้าที่จะทำงาน กล้าแสดออกกับผู้ร่วมงานด้วยงานที่ทำงานด้วยกัน
  และสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคาระห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ความรู้จากการศึกษาข้อมูลจากเว็ปไซต์ ใน google Drive เพื่อเป็นตัวอย่างในการทำงานและได้ศึกษาเกี่ยวกับงานที่ อ.ผู้สอนได้มอบหมาย
  6.ด้านทักษะและวิชาชีพ ได้ศึกษาข้อมูลจริงที่เราได้มอบหมายงานในหัวข้อ Gift On The Moonเพราะเป็นงานของ นักศึกษา ในรายวิชา ARTI3413 การบรรจุภัณฑ์ ได้ปฎิบัติจริงและทำให้ได้ความสามัคคีกันในกลุ่มทำงานร่วมกัน และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  http://arti3413-kochaporn.blogspot.com/p/blog-page.html
  และได้สรุปเล่มเป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่ http://issuu.com/kochaporn-123
  นางสาว กชพร รัตนซ้อน
  รหัสนักศึกษา 5213000564
  กลุ่มเรียน 201
  รายวิชา ARTI 3413 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
  อ. ผู้สอน ผศ. ประชิด ทิณบุต

  ReplyDelete
  Replies
  1. 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมได้ความรู้เกี่ยวกับได้ความสามัคคีในกลุ่มเรียนในรายวิชา ARTI 3413 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของ ผศ. ประชิด ทิณบุตร แล้วการมีน้ำใจซึ่งกันและกัน ได้การรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองกับสิ่งที่ อ. ผู้สอนได้มอบหมายงานแต่ละงาน และได้ตั้งใจทำงานอย่างจริงใจ
   2. ด้านความรู้ ได้ศึกษาหาข้อมูลต่องานที่ได้รับมอบหมายให้ทำและได้ไปศึกษาจริงๆ ที่เกี่ยวกับผลงานที่จะเสนอต่อ อ. ผู้สอน เมื่อได้ข้อมูลของผลงานที่ได้รับมอบหมาย ก็นำมาวิเคราะห์ในแบบของข้าพเจ้าที่จะทำผลงานขึ้นมาใหม่
   และสามารถศึกษาจากเว็บไซต์ www.google.com และ www.issuu ได้อีกด้วย
   3.ด้านปัญญา ได้ความรู้คือสามารถวิเคาระห์ได้ในงานของเราที่ได้รับมบหมาย ได้แนวคิดและสามารถแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
   4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้เกี่ยวกับ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้อื่น กล้าที่จะทำงาน กล้าแสดออกกับผู้ร่วมงานด้วยงานที่ทำงานด้วยกัน
   และสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต
   5.ด้านทักษะการคิดวิเคาระห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ความรู้จากการศึกษาข้อมูลจากเว็ปไซต์ ใน google Drive เพื่อเป็นตัวอย่างในการทำงานและได้ศึกษาเกี่ยวกับงานที่ อ.ผู้สอนได้มอบหมาย
   6.ด้านทักษะและวิชาชีพ ได้ศึกษาข้อมูลจริงที่เราได้มอบหมายงานในหัวข้อ Gift On The Moonเพราะเป็นงานของ นักศึกษา ในรายวิชา ARTI3413 การบรรจุภัณฑ์ ได้ปฎิบัติจริงและทำให้ได้ความสามัคคีกันในกลุ่มทำงานร่วมกัน และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต
   7.ดังหลักฐานแสดงคือ
   http://arti3413-kochaporn.blogspot.com/p/blog-page.html
   และได้สรุปเล่มเป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่ http://issuu.com/kochaporn-123
   นางสาว กชพร รัตนซ้อน
   รหัสนักศึกษา 5213000564
   กลุ่มเรียน 201
   รายวิชา ARTI 3413 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
   อ. ผู้สอน ผศ. ประชิด ทิณบุต

   Delete
 13. 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้รู้ถึงการตรงต่อเวลาในเรื่องของการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน การแต่งกาย และการมีมารยาทต่ออาจารย์และผู้ร่วมชั้นเรียน
  2. ได้รับความรู้ในเรื่องของการใช้โปรแกรมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน
  3. ทำให้เกิดการคิดวิเคราะห์ และกันตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระหว่างการทำงาน
  4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทำให้เราได้รับรู้ถึงการทำงานเป็นทีม การแบ่งหน้าที่ และการรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง
  5. ด้านการวิเคราะห์ ทำให้เราได้รู้จัก การสังเกต สืบค้นข้อมูล แล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นอย่างถูกต้องเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอน
  6. ทักษะด้านวิชาชีพ ได้รับรู้ให้เรื่องของการออกแบบโดยการใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น Illustrator, Photoshop, SketchUp และทักษะการส่งไฟล์งานต่างๆ ผ่านระบบ Sharing ของเว็บไซต์ต่างๆ เช่น Dropbox, Google Drive
  นายวรมน เทพรัตน์ กลุ่มเรียน 101
  Blogger Link : http://arti3413-woramon.blogspot.com/
  Issuu Link : http://issuu.com/woramon-arti3410/docs/jumcrispysugarednuts?mode=window

  ReplyDelete
 14. 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  - ได้รู้ในเรื่องความสำคัญของการตรงต่อเวลาและคุณค่าของเวลาที่เสียไป และแบ่งเวลาเป็น
  2 ด้านความรู้
  - รู้ในเรื่องการสร้างBlogspot Googleplus และรู้เรื่องการใช้ประโยชน์โปรแกรมต่างๆให้เข้ากับการแต่ละประเภทวิธีการและขั้นตอนในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกระบวนการทำงานจริง
  3 ด้านปัญญา
  - มีการพัฒนาทักษะต่างๆในการใช้โปรแกรมต่างๆและได้รู้ถึงข้อด้อย และปัญหาความเสี่ยงในการลงทุนหรือความเสี่ยงในการขายที่อาจเกิดปัญหา และมีการวางแผนที่รอบครอบ มากขึ้น
  4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  - ได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มที่ต้องมีการเเลกเปรียนความคิดเห็นกันในกลุ่มและการปึกษาพูดคุยกับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้จากการจำแนก เพศ,วัย และอื่นๆ
  5 ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสาระสนเทศ
  - ได้ใช้การคำนวนในการค้าขายเช่นเรื่องการใช้ต้นทุนให้น้อยแต่ได้กำไรหรือค่าตอบแทนเยอะโดยการใช้่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าน่าสนใจมากขึ้นจากจากสิ้นค้าเดิมที่มีอยู่แล้ว
  6 ด้านทักษะวิชาชีพ
  - ได้เรียนรู้ในการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อการค้าขายและเพื่อการลงทุนอย่างคุ้มค่าและมั่นคงและการใช้โปรแกรมต่างๆเช่นadobe photoshop illustrator ที่เหมาะสมกับการใช้งานของงานนั้นๆ
  นาย กฤษดา เปลื้องสุวรรณ5311322084กลุ่ม 201
  ฺhttp://arti3413-kridsada.blogspot.com/
  http://issuu.com/arti3413-kridsada

  ReplyDelete
 15. 1ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  -ได้ที่สิ่งที่เรียกการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและจะนำทางไปสู่ความสามัคคีร่วมกัน
  -การตรงต่อเวลถ้าเราล่าช้าจะทำให้พลาดโอกาสที่ดีไป
  2ด้านความรู้
  -ได้สิ่งใหม่ที่ใช้ในการทำงานคือการใช้โปรแกรมที่หลากหลายทำให้มีประสบในการทำงาน
  3ด้านปัญญา
  ได้สิ่งที่เป็นประสบการในแก้ไขปัญหาโดยการคิดวิเคราะห์ในการทำงานที่ใกล้เคียงความจริงที่ทั้งความกดดันในการแข่งขันในการงานและเวลา
  4ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
  ได้สิ่งที่ว่าเราควรช่วยเหลือผู้อื่นและจะนำไปความสามัคคีแก่หมู่คณะ
  5ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยี
  ได้ควรแก้ปัญหาในเชิงวิเคราะห์และการใช้โปรแกรมที่หลากหลายในการทำงาน
  6ด้านทักษะวิชาชีพ
  ได้ประสบการทำใกล้เคียงความเป็นจริงซึ่งต้องใช้ความในการแก้และพัฒนาตนเองต่อไป
  นายธนวัฒน์ วงษ์ตาแพง 5311317001 กลุ่ม101
  Blog Link: http://arti3413-thanawat.blogspot.com/
  Issuu Link:http://issuu.com/arti3413-thanawat

  ReplyDelete
 16. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  อาจารย์ประชิดถึงแม้จะดุชอบด่า แต่ในความรู้สึกของผมแล้ว อาจารย์ก็มีคุณธรรมและจริยธรรม คือ อาจารย์ดุด่าเพื่อให้ลูกศิษย์จำ จำให้ขึ้นใจและนำเอาความรู้นี้ไปใช้ในวันข้างหน้า
  2.ด้านความรู้
  ด้านความรู้นี้ แน่นอนเป็นถึงอาจารย์ต้องมีความรู้ แต่ผมได้รู้จักชื่อเสียงของอาจารย์และได้มาเรียนกับอาจารย์แล้วบอกได้เลยว่า งานออกแบบที่ผมคิดแบบถี่ถ่วงแล้วเอาไปให้อาจารย์ดูนึกไม่ถึงว่างานผมมันสามารถทำได้มากกว่านี้และทำง่ายกว่านี้ แต่งานนั้นมีคุณภาพมาก จุดเล็กๆน้อยๆผมนึกไม่ถึงอาจารย์กลับดูออกหมด สามารถดูข้อมูลศึกษาได้ที่เว็บของอาจารย์ http://prachid.com/ หรือ blog http://typefacesdesign.blogspot.com/2013/03/22555.html
  3.ด้านปัญญา
  ข้อนี้อาจจะเหมือนกับข้อที่แล้ว(ด้านความรู้) สิ่งที่บอกกับข้อดังกล่าวก็คือ การออกแบบของอาจารย์มันละเอียดมากแบบบางครั้งผมก็คลาดไม่ถึงว่า งานง่ายๆแค่นี้ทำไม่มันคิดเยอะมากศึกษาได้ตามลิงค์นี้ http://arti3319.blogspot.com/2011/07/week4the-design-process.html
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ด้านนี้อาจารย์เป็นคนตรงไปตรงมา คิดอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้น เช่น ถ้างานของเราไม่ดีอาจารย์ก็ว่ากล่าวตรงๆบางทีก็ด่าบ้างเล็กน้อย ในความเห็นส่วนตัวแล้วสิ่งนี้ก็ทำให้นักศึกษาเกิดความตื่นตัวในการทำงานของตัวเองให้มีประสิทธิภาพได้
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ในมหาลัยนี้มีอาจารย์เพียงคนเดียวที่นำเอาเทคโนโลยีในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ สื่อการสอนออนไลน์ เป็นเพียงคนเดียวที่ใช้เทคโนโลยีเยอะมาก มันเป็นความใหม่มากสำหรับตัวผม ได้ความรู้ในเรื่องการทำ blog การทำโปรแกรม sketchup
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  อันนี้สำคัญมากผมได้ประสบการณ์ ในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ในการออกแบบ เรื่องของการใช้โปรแกรมและ สามารถเอาความรู้ที่ได้มานี้เอาไปประกอบอาชีพออกแบบได้พอสมควร และอาจารย์ยังให้เราฝึกประสบการณ์ในการออกแบบเพื่อนำไปขายจริงในงาน gift on the moon ที่พึ่งจบไปไม่นานมานี้ ถึงแม้มันจะขายได้ไม่ได้ตามเป้าแต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่สำคัญมากๆในชีวิตข้างหน้า

  นายนาวิน พิทักษ์มา 5311310808 กลุ่ม 101
  Blog link: http://arti3413-nawin.blogspot.com
  Issuu link: http://issuu.com/arti3413-nawin

  ReplyDelete
 17. 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้รู้ถึงการตรงต่อเวลาในเรื่องของการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน การแต่งกายอย่างถูกต้องตามระเบียบ และการมีมารยาทต่ออาจารย์และผู้ร่วมชั้นเรียน ไม่ส่งเสียงดังในขณะอาจารสอนอยู่
  2. ด้านความรู้ ได้รับความรู้ในเรื่องของการใช้โปรแกรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างงานต่างและอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น
  3. ด้านปัญญา ทำให้เกิดการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและลดปัญหาได้เยอะขึ้น
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทำให้รู้ถึงการทำงานในกลุ่มการแบ่งหน้าที่แต่ละบุคคลและการรับผิดชอบงานต่างๆ
  5. ด้านการวิเคราะห์ ทำให้เราได้รู้จัก การสังเกต สืบค้นข้อมูล แล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นอย่างถูกต้องเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอน
  6. ทักษะด้านวิชาชีพ ได้รับรู้ให้เรื่องของการออกแบบโดยการใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น Illustrator, Photoshop, SketchUp และทักษะการส่งไฟล์งานต่างๆ ผ่านระบบ Sharing ของเว็บไซต์ต่างๆ เช่น Dropbox, Google Drive และการเสนองานผ่าน Blogspot การจัดหน้าเว็บให้สวยงามและการใช้ฟังค์ชั่นหน้าเว็บบล็อค
  นายชัยมงคล พลบำรุง 5311310766 กลุ่มเรียน 101
  Blogger Link : http://arti3413-chaimongkol.blogspot.com/
  Issuu Link : http://issuu.com/chaimongkolpolbumrung

  ReplyDelete
 18. 1.ด้านจริยธรรมและคุณธรรม
  เป็นคนตรงต่อเวลา การให้คะแนนอย่างมีคุณธรรม เป็นคนมีวินัยในการเรียนรู้ มีมารยาทที่ดีในการเข้าร่วมสังคม
  2. ด้านความรู้
  มีการสอนที่เข้าถึงนักศึกษาที่ดี โดยมีโลกออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานในด้านนี้ด้วย มีความรู้และความอย่างที่รู้จริง
  3.ด้านปัญญา
  ทำให้เกิดสมาธิ และมีสติจดจ่อต่อการเรียน ทำให้งานออกมามีคุณภาพ
  4.ด้านสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  มีการทำงานเดี่ยวและงานกลุ่ม มีการวางแผนการทำงานมีการแบ่งหน้าที่อย่างเป็นสัดส่วน มีการสื่อสารกับคนผลิตสินค้าให้เรา มีการติดต่อบุคคลภายนอก
  5.ด้านการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ทำให้เรารุ้จักการสังเกต และแยกแยะในการทำงานได้ โดยมีแนวทางสอนคือ 3 ส. คือ สืบค้น สร้างสรรค์ และสรุป
  6.ด้านวิชาชีพ
  มีการขายของในมหาวิทยาลัย โดยงานชื่อว่า gift on the moon เพื่อพัฒนาสินค้าเพื่อการขายต่อไป
  นาย ทศวัชร์ เสือโรจน์ 5311322142 กลุ่มเรียน 101
  http://arti3413-tosawat.blogspot.com/
  http://issuu.com/arti3413-tosawat

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...