Monday, April 24, 2017

สรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชา Artd3301 ภาคเรียนที่ 2/2559

สรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชา Artd3301 ภาคเรียนที่ 2/2559
อาจารย์อยากทราบว่าเรียนจนจบภาคเรียนที่ 2/2559 แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชานี้อะไรบ้าง จงคลิกตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ และในเว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง
ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โครงการ.....โดยได้พิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่ http://issuu.com/......... สามารถเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารสรุปโดยตรงตามลิงค์.......

6 comments:

 1. ชื่อนางสาว อารยา โกรัมย์ กลุ่ม 101
  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ http://artd3301-araya.blogspot.com/
  2.สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โครงการ ออกแบบ การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ( จังหวัด ชัยนาท )
  https://issuu.com/arayakorame/docs/____________________________________9a8b2d235dedb5

  สิ่งที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ARTD3301

  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  -มีระเบียบวินัยในการเรียน การทำงาน และการตรงต่อเวลา
  -ได้รับการแนะนำแนวนางในการใช้ชีวิตต่างๆ เช่น วิธีคิด วิธีทำในการทำงานหลังจากเรียนจบ เป็นต้น
  -ได้ฝึกความอดทนในการทำงาน
  2.ด้านความรู้
  -ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
  -ได้รับการแนะนำแนวทางในการพัฒนาต่อยอดบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถนำมาใช้ในอนาคตได้ต่อไป
  -ได้ฝึกการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง
  -ได้รับความเข้าใจในเรื่องวิสาหกิจชุมชน การสร้างแบรนด์สินค้า ตราสินค้าต่างๆ ในลายละเอียดต่างๆอย่างมาก
  -ได้ศึกษาทุนทางวัฒนธรรม และนำมาใช้ในการทำงาน
  3.ด้านปัญญา
  -ได้ทำการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กลุ่มวิสาหกิจ
  -ได้รับคำแนะนำ และนำไปปรับปรุงและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และเกิดไอเดียใหม่ๆขึ้น
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  -จากการลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท ทำให้ได้พัฒนาตนเองในการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูล ทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
  -ในด้านการสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนทำให้ได้เข้าใจในรายละเอียดต่างๆที่มองข้าม หรือที่ไม่เข้าใจ ได้รับความรู้ต่างๆที่ไม่รุ้มากยิ่งขึ้น และยังมีการพูดในพูดคุยในบรรยากาศที่สบายๆกับนักศึกษา ทำให้การเรียนในห้องเรียนเป็นเรื่องที่สนุก
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -ได้ศึกษาและทำความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator , โปรแกรม Sketch Up ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  -แหล่งข้อมูลในการศึกษาข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง และบางอย่างที่เราอาจไม่เคยคิดจะลองเข้าไปศึกษา ก็ได้เปิดกว้างมากขึ้น
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -จากการศึกษาและความรุ้ทั้งหมดที่ได้รับจากวิชานี้ มีส่วนอย่างมากในการนำไปใช้ในการทำงานในอนาคต ถึงแม้จะไม่ได้ทำงานในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แต่หลักการเรียน การปฏิบัติต่างๆ สามารถนำมาใช้ได้จริงในการทำงานในอนาคต และหากอนาคตได้ทำงานในด้านการออกแบบก็สามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปพัฒนา ศึกษาเพิ่มเติม และต่อยอดในการใช้งานได้เป็นอย่างมาก

  ReplyDelete
 2. 5711307156 นาย ธนัช เปรมานุพันธ์ กลุ่ม 101
  สิ่งที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชา ARTD 3301 การออกแบบบรรจุภัณฑ์

  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  -ได้เรียนรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มและเพื่อนร่วมห้อง
  -เคารพต่อกติกาที่ตั้งไว้ เข้าเรียนไม่สาย ส่งงานไม่ช้ากว่ากำหนด
  -รู้สึกมีระบบมีวินัยในการทำงานเพิ่มขึ้น

  2.ด้านความรู้
  -ได้รับความรู้ด้านทฤษฏีต่างๆหรือความรู้ที่เป็นพื้นฐานของรายวิชา
  -สามารถนำความรู้เชิงทฤษฏีปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆได้
  -มีความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน
  -รู้จักเลือกใช้อุปกรณ์ที่จำเป็น
  -สามารถจัดการข้อมูลต่างๆ
  -มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตามหลักสูตรที่เรียนมา
  -ได้รับความรู้ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

  3.ด้านปัญญา
  -ได้รับความรู้เกี่ยวกับการวางแผน การคิดเป็นระบบ
  -คิดวิเคราะห์และนำเสนอแนะ
  -ได้รับความสามารถในการแก้ปัญหาและทำงานท่ามกลางความกดดันได้
  -สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และนำไปพัฒนาต่อเองได้
  -สามารถแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  -มีเหตุผลและรู้จักใช้เหตุผล
  -มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับงานที่ทำ
  -สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้
  -สามารถวางแผนการทำงานและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนได้
  -สามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงในแต่ละสถานการณ์

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  -ได้เรียนรู้การปฏิบัติตามหน้าที่โดยไม่รบกวนผู้อื่น และรับผิดชอบในส่วนที่ทำ
  -ได้เรียนรู้ทักษะในการทำงานแบบทีม
  -ได้เรียนรู้ถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่น แม้ว่าจะเป็นคนต่างที่หรือคนที่พึ่งรู้จัก
  -เคารพในการเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
  -ให้เกียรติผู้อื่น
  -สามารถรักษาความสมัมพันธ์และสามารถสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นทั้งภายในกลุ่มและนอกกลุ่มได้
  -ได้เรียนรู้ถึงการแสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนร่วมงาน

  5.ด้านทักษะการวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -มีความคล่องแคล่วในการใช้โปรแกรมช่วยทำงานต่างๆในรายวิชา
  -สามารถฟัง อ่าน เขียน ภาษไทยและภาษาต่างประเทศได้นิดน่อย และอย่างสร้างสรรค์
  -มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อแสวงหาข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร
  -สามารถใช้ภาษาไทยในการเขียนเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษา
  -ได้รับทักษะและความสามารถในการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงาน

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ในวันข้างหน้า
  -สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันที่เป็นส่วนหนึ่งของงานได้
  -สามารถนำไปปรับใช้ในหลักการวิชาชีพต่างๆได้เช่นกัน

  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  นาย ธนัช เปรมานุพันธ์ กลุ่มเรียน 101
  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ : http://artd3301-tanut.blogspot.com/
  2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โครงการ ออกแบบ การใช้ทุนทางวัฒนธณรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ( จังหวัด อ่างทอง ) โดยได้พิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ โดยแสดงไวที่ : https://issuu.com/405706/docs/___________________________________

  ReplyDelete
 3. นายธนาธิป ซันซี รหัส 5711307164 ออกแบบประยุกต์ศิลป์ปี 3 กลุ่ม 101
  สิ่งที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชา ARTD 3301 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  -เรียนรู้การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเอง
  -ได้รับและเรียนรู้การให้ความช่วยเหลือจากเพื่อนในกลุ่มเรียน
  -ได้รับความสามารถในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้ดีขึ้น
  2.ด้านความรู้
  -ได้รับความรู้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมโดยการใช้กราฟฟิคและภาพประกอบในการสื่อความหมายให้ชัดเจน
  -ความรู้ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าท้องถิ่นจากที่เคยมองข้ามและละเลย
  3.ด้านปัญญา
  -ได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นแบบแผนและรอบคอบมากยิ่งขึ้น
  -ได้เพิ่มทักษะในการคิดวิเคราะห์ในการทำงาน
  -เพิ่มทักษะการแก้ปัญหา
  -เปิดประสบการณ์ใหม่ได้เห็นสิ่งต่างๆที่เคยมองข้าม
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  -ได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มอย่างเป็นรอบคอบมากขึ้น
  -ได้รับการช่วยเหลือและแบ่งปันจากเพื่อนในกลุ่มเรียน
  5.ด้านทักษะการวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -เพิ่มทักษะในการใช้โปรแกรมต่างๆได้อย่างมาก
  -เรียนรู้ศัพท์ทางเทคนิคในการออกแบบเยอะมาก
  -เรียนเรียนการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นจากที่เคยมองข้าม
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -สามารถทำทักษะไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต
  -สามารถทำทักษะไปต่อยอดให้กับธุรกิจของครอบครัวได้
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  นายธนาธิป ซันซี รหัส 5711307164 ออกแบบประยุกต์ศิลป์ปี 3 กลุ่ม 101
  7.1 เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ : http://artd3301-thanathip1.blogspot.com
  7.2 ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โครงการออกแบบการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับ ผู้ประกอบการ Home spa product(ผลิตภัณฑ์สปาตากธรรมชาติ)โดยได้พิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่ https://issuu.com/thanathip_cru/docs/___________________________________

  ReplyDelete
 4. ชื่อนางสาว ฉัตรแก้ว ปานหลุมข้าว กลุ่ม 101
  1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ http://artd3301-chatkaew.blogspot.com/
  2.สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โครงการ ออกแบบ การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดอ่างทอง
  โดยได้พิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่
  https://issuu.com/chatkaewpanlumkhaw3/docs/___________________________________

  สิ่งที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ARTD3301

  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  -ได้รับการแนะนำแนวนางในการออกแบบและความรู้ในการใช้ชีวิตต่างๆ เช่น วิธีคิด วิธีทำในการทำงานหลังจากเรียนจบ เป็นต้น
  -ได้ฝึกความอดทนและเรียนรู้ในการทำงาน
  -มีระเบียบวินัยในการเรียนการจัดการกันเวลา การแบ่งเวลา การทำงาน และการตรงต่อเวลา

  2.ด้านความรู้
  -ได้ประสบการณ์จากการลงพื้นที่สำรวจในการทำงานจริง
  -ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และการออกแบบ 3D
  -ได้ความรู้จากการออกแบบอย่างไรให้ตัวสินค่าดูมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและ ขันตอนการทำต้องไม่ยุ่งยาก


  -ได้รับความเข้าใจในเรื่องจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการสร้างแบรนด์สินค้า ตราสินค้าต่างๆ การออกแบบ 3มิติ ในลายละเอียดต่างๆอย่างมาก
  -ได้มีการประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ในการออกแบบลงในบรรจุภัณฑ์

  3.ด้านปัญญา
  -ได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นแบบแผนและรอบคอบมากยิ่งขึ้น
  -รู้จักใช้หลักการและมีเหตุผลและรู้จักใช้เหตุผล
  -รู้จักการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน และวางแผนการทำงานกับกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
  -ได้รู้จักเรียนรู้เพิ่มทักษะการแก้ปัญหา ในสถานการณ์ต่างๆ
  -ได้ทำการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
  -ได้รับคำแนะนำ และแนวคิดใหม่ๆที่จะนำไปปรับปรุงและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และเกิดไอเดียดีขึ้น

  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  -จางการลงสำรวจในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ได้เรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือกัน การจัดแจงหน้าที่ที่ชัดเจน
  -ในด้านการสื่อสาร การได้ไปพูดคุยกับผู้ประกอบการ ต้องมีการวางตัวที่ดีใช้คำพูดที่เหมาะสมชัดเจน คุยเป็นทางการในการ
  - รู้จักให้เกียรติผู้อื่นมีสัมมาคารวะ  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -มีความคล่องแคล่วในการใช้โปรแกรมมากขึ้น
  -รู้จักเครื่องมืออุปกณ์และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในโปรมแกรมต่างๆมากขึ้น
  -ได้ศึกษาและทำความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator , โปรแกรม Sketch Up ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสร้างแบบบรรจุภัณฑ์ 3 มิติ
  -การศึกษาวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ของต่างประเทศในเว็บต่างๆทำให้เรามีแนวทางในการที่จะนำมาประยุกต์ออกแบบได้
  -แหล่งข้อมูลในการศึกษาข้อมูลที่หลากหลายช่องทางเข้าไปศึกษามากมายและได้ไอเดียใหม่ๆเยอะขิ้น

  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -สามารถนำเอาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไปต่อยอดออกแบบได้ในอนาคต และออกแบบให้กับแบนรด์ของครอบครัว หรือไม่ต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ก็ได้ เราสามารเอาเทคนิคความรู้ในด้านเทคโนโลยีโปรมแกรม และหลักการวิเคราะห์ การวางแผน วางเป้าหมาย หรือ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆทางด้านการออกแบบที่ได้เรียนมาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตได้

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...