แบบสำรวจ: Survey


ภาคเรียนที่ 2/2559 ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง คลิกเข้าทำแบบสำรวจความพึงพอใจในผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก จังหวัดชัยนาท

กิจกรรมก่อนการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
ให้นักศึกษาที่เรียนวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้าทำกิจกรรมออนไลน์ก่อนเข้าชั้นเรียน โดยให้ดำเนินการดังนี้คือ(ศึกษาเรียนรู้ แก้ปัญหา ประสานงานด้วยตนเองหรือเรียนรู้ด้วยกันแบบกลุ่มปรึกษา)
- ให้ทุกคนใช้อีเมลของ @gmail.com 
ใช้อีเมลของที่ทางมหาวิทยาลัยให้ใช้ @chandra.ac.th 
- ให้ทุกคนใช้อีเมลของ @gmail.com 
ใช้อีเมลของที่ทางมหาวิทยาลัยให้ใช้ @chandra.ac.th  พร้อมใส่ภาพและข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
สร้างเว็บบล็อกไว้เพื่อสรุปผลสาระการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์ โดยใช้ชื่อเว็บบล็อกตามที่อาจารย์กำหนดรูปแบบให้ เช่น artd3301-YourRealName.blogspot.com  แล้วเข้ากรอกข้อมูลจริงในรายการต่อไปนี้
1.กรอกข้อมูล ลงชื่อเข้าชั้นเรียนครั้งแรกในแบบบันทึกและประเมินผลการเรียนรู้ประจำวิชา 
กลุ่ม 101 ภาคปกติ คลิกเข้าทำที่นี่
กลุ่ม 201 ภาคนอกเวลา คลิกเข้าทำที่นี่
2.ลงทะเบียนในระบบอีเลิร์นนิ่ง เข้าเรียน เข้าสอบออนไลน์ การบ้าน คลิกเข้าใช้ที่นี่ http://www.thaiteachers.info/claroline
3.ตอบแบบสำรวจศักยภาพและความพึงพอใจก่อนการจัดการเรียนการสอน คลิกทำที่นี้

---------------------------------------------------------------------------------------------
ภาคเรียนที่ 2/2557
ให้นักศึกษาที่เรียนวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้าทำกิจกรรมออนไลน์ก่อนเข้าชั้นเรียน ดังนี้คือ
1.ลงชื่อเข้าชั้นเรียนครั้งแรกในแบบบันทึกและประเมินผลการเรียนรู้ประจำวิชา 
กลุ่ม 101 ภาคปกติ คลิกเข้าทำที่นี่
กลุ่ม 201 ภาคนอกเวลา คลิกเข้าทำที่นี่
2.ลงทะเบียนในระบบอีเลิร์นนิ่ง เข้าเรียน เข้าสอบออนไลน์ การบ้าน คลิกเข้าใช้ที่นี่ http://www.thaiteachers.info/claroline
3.ตอบแบบสำรวจศักยภาพและความพึงพอใจก่อนการจัดการเรียนการสอน คลิกทำที่นี้
4.ตอบแบบสำรวจศักยภาพและความพึงพอใจ หลังการจัดการเรียนการสอน     คลิกเข้าทำที่นี่

ภาคเรียนที่ 2/2555
แบบสำรวจ/แบบสอบถามประจำภาคเรียนที่ 2/2555 วิชา ARTD3301 : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (หลักสูตรออกแบบประยุกต์ศิลป์)
           ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน(และหรือผู้ที่สนใจร่วมตอบแบบสำรวจ) คลิกเข้าตอบแบบสอบถาม/แบบสำรวจของ วิชา ARTD3301 : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในภาคเรียนที่ 2/2555 ทั้งนี้เพื่อจะได้นำไปเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์และปรับปรุงผลสัมฤทธิ์แห่งมาตรฐานการเรียนรู้ของวิชานี้และหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในลำดับต่อไป

ก. ระยะก่อนการเรียน เปิดให้ทำในสัปดาห์แรก วันที่ 6-13 พ.ย.2555 นี้ ปิดแบบสำรวจเวลา 18.00 น.
เข้าตอบฉบับที่ 1.คลิกที่นี่.
1.แบบสำรวจศักยภาพและความพึงพอใจของผู้เรียน ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ. ภาคเรียนที่2/2555 
ข.ระยะกลางภาคเรียน เปิดให้ทำในสัปดาห์ที่ 8
เข้าตอบฉบับที่ 2.คลิกที่นี่. แบบสำรวจศักยภาพและความพึงพอใจของผู้เรียน ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ. ภาคเรียนที่2/2555 

ค.ระยะปลายภาคเรียน เปิดให้ทำในสัปดาห์ที่ 15
เข้าตอบฉบับที่ 3.คลิกที่นี่. แบบสำรวจศักยภาพและความพึงพอใจของผู้เรียน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ. ภาคเรียนที่2/2555
 เข้าตอบฉบับที่ 4.คลิกที่นี่. แบบประเมินการสอนของวิชา วิชา ARTD3301 : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในภาคเรียนที่ 2/2555

3 comments:

 1. ขอบคุณค่ะอาจารย์ ที่เพิ่มคะแนนให้

  ReplyDelete
 2. ขอขอบคุณอาจารย์ที่คอยสั่งคอยสอนในการเรียนและการทำงานในวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ถึงเทอมนี้จะมีเวลาเรียนที่น้อยมากแต่ทำให้ได้ทราบถึงขั้นตอนการทำงานที่ดีว่าต้องทำอย่างไร แก้ปัญหากับงานอย่างไร ทำให้แบ่งเวลาการทำงานและการส่งงานเพื่อใช้ในการทำงานจริงในวันข้างหน้า ขอบคุณคะ ชนันธร แพเพชรทอง สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์

  ReplyDelete
 3. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  มีความรับผิดชอบต่อการตรงเวลาและภาระงานต่างๆ
  2.ด้านความรู้
  ได้รับความรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยศึกษาและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้
  3.ด้านปัญญา
  สามารถรับรู้และพัฒนาสมองรู้จักแก้ปัญหา และศึกษาสิ่งทางๆได้
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  ได้รู้จักน้องๆและเพื่อนๆสามารถสื่อสารและปรับความสัมพันธ์เข้ากันได้ดีมากยิ่งขึ้น
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สมารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างดี มีการทบทวนสิ่งต่างๆอย่างครบถ้วน และได้พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  ได้รับความรู้และสามารถนำสิ่งต่างๆไปยอดในการเรียนรู้ได้อีกมากมาย
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  นายบดินทร์ ศราคนี รหัสนักศึกษา5311322175 กลุ่ม101

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...