Tuesday, January 24, 2012

Design Process

กระบวนการออกแบบที่อาจารย์แชร์ให้ทุกคนที่แจ้งอีเมลในแบบประเมินผลไปแล้ว ให้นักศึกษาแต่ละคนดูและทำความเข้าใจ ขยายความ ตีความและศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วจึงทดลองดำเนินการตามขั้นตอนสัก 2- 3 แบบ เพื่อเป็นแบบทางเลือก สำหรับวิธีการเขียนรายงานก็ให้ไปดูใน sites.google.com/site/artthesis กรณีศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเล่น และดูไฟล์ตัวอย่างแนวทางการออกแบบรรจุภัณฑ์จาก slideshare.net ที่อาจารย์เผยแพร่ให้ศึกษาด้วยตนเองแล้ว

Tuesday, January 17, 2012

งานออกแบบบรรจุภัณฑ์กลุ่ม(Packaging Design Group's Project)

บันทึกการดำเนินงานออกแบบบรรจุภัณฑ์กลุ่ม(Packaging Design Group's Project) Work-Based Learning : โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารกล่องมื้อกลางวัน สำหรับร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ภาระงาน-เงื่อนไขของโครงการ
- เป็นงานกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน
- เป็นการเรียนรู้ตามหลักการเรียนรู้จากการทำงานจริง(Design Work-Based Learning)
-  ยึดแนวทางและหลักการดำเนินงานแบบ 3 ส.:3R และหลักการออกแบบ(Design Process)
-  นำเสนอขั้นตอน ละ 2 สัปดาห์ ด้วย Mood Board and Progressive Report Paper  รวม 6 สัปดาห์
- เริ่ม สัปดาห์ที่ 2 สิ้นสุด สัปดาห์ที่ 8
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...