Sunday, April 19, 2015

สรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชา Artd3301 ภาคเรียนที่ 2/2557

อาจารย์อยากทราบว่าเรียนจนจบภาคเรียนที่2/2557 แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงคลิกตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โครงการ.....โดยได้พิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่ http://issuu.com/......... สามารถเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารสรุปโดยตรงตามลิงค์.......

ปล.อย่าลืมทำแบบสำรวจหลังการเรียนรู้ด้วยนะครับ

16 comments:

 1. รู้จักหน้าที่องตัวเอง อะไรควรไม่ควร ใช้ความกระตือรือล้นที่มี ทำงานให้ออกมาดีที่สุด ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายและใช้อย่างมีคุณประโยชน์มากที่สุด ฝึกใช้ความคิดวางแผนทำงานเป็นกลุ่มใช้ทัศน์คติกกับสมาชิกในกลุ่มไม่ทอดทิ้งกันช่วยเหลือกันเมื่อเกิดปัญหา และก้าวไปสู่ความสำเร็จ

  ReplyDelete
 2. ขอขอบคุณอาจารย์ที่สั่งสอนในการเรียนวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทำให้ได้ทราบถึงการทำงานออกแบบบรรจุภัณฑ์มากขึ้น และการทำงานเป็นทีมในการแบ่งหน้าที่ในการทำงาน รู้จักวางแผนงาน เรียนรู้กับการทำงานที่ไม่เคยเจอ มีระเบียบวินัยในการทำงานและการเข้าเรียน เพื่อใช้ในการทำงานในชีวิตจริง

  ReplyDelete
 3. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  -รู้การใช้สิทธิของตนเองในการเข้าเรียน และเป็นคนตรงต่อเวลา
  2.ด้านความรู้
  -มีความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรมต่างๆ และวิธีการ ทำงานและ
  -มีความรู้ในการวางแผนก่อนการทำงาน
  3.ด้านปัญญา
  -พบการแข่งสู่ทางการตลาด
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  -ได้ติดต่อพูดคุยกับผู้บริโภค
  -ได้เรียนรู้ถึงการทำงานเป็นทีม
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -ได้สื่อออกทางอินเตอร์เน็ต
  -ได้ณุ้ถึงการใช่โปรแกรมต่างๆ
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -สามารถนำไปใช้จริงได้ ทางการตลาด
  -ได้รู้ถึงการทำงานของกลุ่มวิสาหกิจของชุมชนมากขึ้น
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  -ARTD3301 นางสาวกรรณิกา ใจกลาง รหัสนักศึกษา5511300088 กลุ่ม 101

  ReplyDelete
 4. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 5. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  -เป็นคนตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ
  2.ด้านความรู้
  -มีความรู้ทางด้านการใช้โปรแกรมต่างๆ และทำงานได้จริง
  -มีความรู้ในการวางแผนก่อนการทำงาน
  3.ด้านปัญญา
  -มีการแข่งขันทางการตลาด ไม่เชี่ยวชาญในงานที่ทำ
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  -ได้ติดต่อพูดคุยกับผู้บริโภค มีความเชื่อมั่นในการทำงาน
  -ได้เรียนรู้ถึงการทำงานเป็นทีม ได้ทำงานเป็นทีมเวร์ค
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -ได้ความรู้ทางอินเตอร์เน็ต
  -ได้รู้ถึงการใช่โปรแกรมต่างๆ
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  -สามารถนำไปใช้จริงได้ ทางการตลาด ทำงานได้จริง
  -ได้รู้ถึงการทำงานของกลุ่มวิสาหกิจของชุมชน ได้ลงพื้นที่จริง
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  -ARTD3301 นายทศวัชร์ เสือโรจน์ รหัสนักศึกษา5311322142 กลุ่ม 101

  ReplyDelete
 6. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  รู้จักการตรงเวลาและรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองที่มีต่องานที่มอบหมาย
  2.ด้านความรู้
  เรียนรู้ในแปรแกรมและวิชาที่ไม่เคยได้ศึกษา สามารถนำสิ่งที่เรียนไปใช้ต่อได้
  3.ด้านปัญญา
  สามารถพัฒนาสมองทบทวนงานที่สั่งได้ครบถ้วน
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  สามารถเข้าร่วมกับคนอื่นได้ดีเชี่ยมความสัมพันธ์และมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สามารถวิเคราะห์งานและคำสั่งเข้าใจมากยิ่งขึ้นมีการเรียนรู้และความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้มากขึ้น
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  สามารถนำการเรียนรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อเป็นอาชีพและสามารถต่อยอดในการเรียนรู้ได้มากขึ้น
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  นางสาวปานรดา วิทยุตสาธิต รหัสนักศึกษา5511310533 กลุ่ม 101

  ReplyDelete
 7. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  รู้จักหน้าที่ของตนเองความรับผิดชอบมีมากขึ้น
  2.ด้านความรู้
  รู้จักวิธีการใช้เรื่องโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ที่เมื่อก่อนเมื่อมีความรู้ด้านนี้น้อยจนมีความรู้และทักษะในการใช้มากขี้นอย่างมาก
  3.ด้านปัญญา
  มีความรู้มากขึ้นเพราะต้องศึกษาให้ลึกกว่าที่ควร
  4.ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  เข้ากับคนอื่นได้ดีและรวดเร็วมีการปรึกษาและช่วยเหลือกันตลอด
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ
  มีกระบวนการทางความคิดมากขึ้นก่อนลงมือปฏิบัติและมีทักษะในการใช้เพิ่มมากขึ้น
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  สามารถนำไปต่อยอดลงมือทำและพัฒนาไปยังด้านอื่นๆได้
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  นางสาววิลาสินี ปานแก้ว รหัส 5511302894 กลุ่ม 101

  ReplyDelete
 8. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 9. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  รู้จักหน้าที่ของตนเองความรับผิดชอบมีมากขึ้น
  2.ด้านความรู้
  รู้จักวิธีการใช้เรื่องโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ที่เมื่อก่อนเมื่อมีความรู้ด้านนี้น้อยจนมีความรู้และทักษะในการใช้มากขี้นอย่างมาก
  3.ด้านปัญญา
  มีความรู้มากขึ้นเพราะต้องศึกษาให้ลึกกว่าที่ควร
  4.ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  เข้ากับคนอื่นได้ดีและรวดเร็วมีการปรึกษาและช่วยเหลือกันตลอด
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ
  มีกระบวนการทางความคิดมากขึ้นก่อนลงมือปฏิบัติและมีทักษะในการใช้เพิ่มมากขึ้น
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ
  สามารถนำไปต่อยอดลงมือทำและพัฒนาไปยังด้านอื่นๆได้
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ
  นายนนท์ โพธาพันธ์ 5511310541 กลุ่ม 101

  ReplyDelete
 10. 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม // ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ การไม่เอาเปรียบผู้อื่น
  2.ด้านความรู้ // การได้ศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ หรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
  3.ด้านปัญญา // การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การตัดสินใจที่เด็ดขาด
  4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล // พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มหรือบุคคลมากขึ้น พูดคุยถึงปัญหาในการทำงานร่วมกัน รวมถึงการช่วยกันแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
  5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ // เรียนรู้การใช้โปรแกรมหลักและโปรแกรมเสริมที่สามารถทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้
  6.ด้านทักษะวิชาชีพ // นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงได้
  7.ดังหลักฐานแสดงคือ // นางสาว ณหทัย ถาวร รหัสนักศึกษา 5511302944 กลุ่ม 101

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...