Friday, December 23, 2011

เงื่อนไขและข้อตกลงก่อนการเรียน

สัปดาห์ แรกของการเรียนการสอน เป็นการแนะนำรายวิชา การชี้แจงข้อตกลงในการเรียนการสอน และการเตรียมตัวเพื่อทำกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดภาคเรียน โดยมีข้อตกลงร่วมกันคื่อ

เงื่อนไขและข้อตกลงก่อนการเรียน
1.ใช้ gmail โดยลงทะเบียนด้วยชื่อจริง เพื่อเป็นระบบสื่อสารเดียวกัน เพื่อการประเมินผลกิจกรรมร่วมฝึกอื่นๆให้ใส่ข้อมูลรายละเอียดส่วน ตัว(Account Setting) โดยตั้งค่าใช้โหมดภาษาอังกฤษ
2.ติดต่อผู้สอนด้วยอีเมล prachid2009@gmail.com
3.ให้เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์บริการของกูเกิ้ลคือ
 - ติดตาม(Follow) เว็บบล็อกของวิชานี้ ติดตามอีเมล prachid2009@gmail.com และ add friend ใน Google plus
 - Google Profile ใส่ข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยเป็นจริง
 - GoogleDocs ฝึกใช้งาน Documents และการ Share
 - สร้าง Blog ของ Blogger โดยใช้ชื่อจริงนำหน้าแล้วตามด้วย-รหัสวิชา เช่น prachid-arti3413 เพื่อสรุปผลการเรียนรู้ในวิชานี้เป็นส่วนบุคคล โดยออกแบบ-จัดหน้าเว็บตามรูปแบบที่อาจารย์กำหนดให้
 - ติดตามบล็อกบันทึกการสอนของอาจารย์ที่ http://packagingdesigncourse.blogspot.com
4.ให้สมัครเป็นสมาชิกและสมัครเรียนในระบบอีเลิร์นนิ่งที่ http://chandraonline.chandra.ac.th/dokeos  สมัครเป็นสมาชิกก่อน(ครั้งแรก)ใช้ภาษาอังกฤษ ใส่ข้อมูลและรูปถ่ายให้เรียบร้อย
- สมัครเรียนเฉพาะในวิชาที่เปิดสอน-สมัครเรียน
- เมื่อเข้าวิชาแล้วให้เลือกสมัครเข้ากลุ่มเรียนของตนเอง(ตามกลุ่มที่ลงทะเบียนเรียน)
5.สมัครสมาชิกกลุ่มแสดงงานออกแบบภาพเคลื่อนไหวที่ http://issuu.com/groups/packaging
6.นำ บัตรเข้าชั้นเรียน ติดรูปถ่าย-สมุดจดที่แจกให้ วางโต๊ะผู้สอนก่อนเข้าชั้น มาสาย 2 ครั้ง (เกิน 30 นาที ถือว่ามาสาย) นับเป็นขาด 1 ครั้ง
7. เวลาเรียนตลอดภาคเรียนต้องไม่น้อยกว่า 80% จึงจะมีสิทธิ์รับการประเมินผลปลายภาคเรียน สิทธิ์ขาดเรียนเพียง แค่ 3 ครั้ง (ไม่แจ้ง/ไม่มีใบลา/ไม่ติดต่อผู้สอน)
8.กิจกรรมการศึกษาค้นคว้าแปล สรุปข่าวสารความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์: Weekly Report เรียงตามลำดับรายชื่อที่ลงทะเบียนเรียน ช่วง 30 นาที แรกของคาบเรียน ผู้ที่รายงานต้องส่งแชร์เอกสารที่ถูกแบบฟอร์มและนำเสนอด้วย GoogleDocument - Presentation  + แชร์ให้เพื่อนๆ และให้อาจารย์ตรวจสอบก่อนรายงานทุกครั้งอย่างน้อย 1 วัน  โดยแจ้งไว้ในแบบฟอร์มการประเมินผลที่อาจารย์แชร์ให้ดำเนินการเอง
9.สมัครเป็นสมาชิก-รับข้อมูลข่าวสารและศึกษาเนื้อหาวิดิโอการสอนของอาจารย์ได้ที่ URL Prachid's Youtube.com http://www.youtube.com/prachid2009 และปรับแก้ไขข้อมูลช่องของตนเองให้เรียบร้อย

ภาระงานที่มอบหมายนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในสองสัปดาห์

Tuesday, December 6, 2011

แบบสอบถามก่อนการเรียน

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม เชิญคลิกที่ภาพ

Monday, November 14, 2011

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์


ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1.เอกสารและตำราหลัก

ประชิด ทิณบุตร.การออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ พ.ศ. 2531
-----------------.เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพเตรียมการพิมพ์สำหรับช่างปฏิบัติการเรียงพิมพ์ 3 หน่วยที่ 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2540
-----------------. เอกสารการสอนชุดวิชา การออกแบบทางการพิมพ์ หน่วยที่ 1 ,หน่วยที่ 13.2 , 13.3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541.
-----------------. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ วารสารสถาปัตย์วิชาการ ฉบับที่5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ,2547.
-----------------. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์ผลงานใน รายวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ : 15 ฉบับที่ : 29 เลขหน้า : 31-40 ปี พ.ศ. : 2552
2.เอกสารและข้อมูลสำคัญ
2.1 ไฟล์บันทึกข้อมูลเพื่อการประมวลและประเมินผลประจำรายวิชา( Course–Class-Evaluation-Form.xls)
2.2 ไฟล์แบบฟอร์มการจัดทำบันทึกผลการออกแบบด้วยมือ (Manual Design Sheets Form.xls)
2.3 เนื้อหาบทเรียนออนไลน์ วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์. ในระบบอีเลิร์นนิ่ง
สาขาวิชาศิลปกรรม URL: http://art.chandra.ac.th/claroline
3.เอกสารและข้อมูลแนะนำ
3.1.เว็บไซต์ระบบอีเลิร์นนิ่ง ภายในมหาวิทยาลัย ของสาขาวิชาศิลปกรรม
3.1.1 เว็บไซต์สนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ สาขาวิชาศิลปกรรม Artchandra e-Learning Portal
Site : URL : http://art.chandra.ac.th
3.1.2 เว็บบล็อกศูนย์รวมข่าวสารของสาขาวิชาศิลปกรรม URL:http://artnet.chandra.ac.th
3.1.3 ระบบคลาโรไลน์อีเลิร์นนิ่งสำหรับการเรียนการสอนประจำวิชา URL:
http://art.chandra.ac.th/claroline
3.2 เว็บไซต์สนับสนุนการติดต่อสื่อสาร การติดตามผลและแสดงผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างพอเพียงและสากล
3.2.1 เว็บไซต์การรับ-ส่งข้อความสั้นผ่านทาง URL : http://www.twitter.com/prachid007
3.2.2 สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ สาขาวิชาศิลปกรรม
URL:http://www.facebook.com/artchandra
3.2.3 เว็บไซต์เครือข่ายการจัดการความรู้สู่สาธารณะอย่างพอเพียงและสากลประจำวิชา URL : http://sites.google.com/site/artd3301
3.3. เว็บไซต์สากลเพื่อการนำเสนอเผยแพร่และแสดงผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา URL :
http://www.issuu.com/groups/packaging
3.4. เว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.4.1 http://sites.google.com/site/graphicpackage101
3.4.2 http://www.issuu.com/groups/packaging
3.4.3 http://package-guru.blogspot.com

จุดมุ่งหมายของรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์


1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1เพื่อให้นักศึกษาตระหนักรู้ในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ วิชาชีพนักออกแบบบรรจุภัณฑ์
1.2เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ได้ฝึกทักษะกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์
1.3เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการนำเสนอแฟ้มผลงานและการสรุปรายงานผลการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการใช้รูปแบบ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตามวิถีทางของนักออกแบบและทำงานได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน

Sunday, November 13, 2011

คำอธิบายรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี หลักการบรรจุภัณฑ์ ขั้นตอน วิธีการดำเนินการออกแบบสร้างสรรค์โครงสร้างและกราฟิกสื่อสารของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ โดยใช้เทคนิควิธี อุปกรณ์เครื่องมือหรือวิทยาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีช่วยการออกแบบ ให้ได้ผลงานที่ถูกต้องสอดคล้องรองรับกับอุปสงค์และอุปทานของการผลิต การจัดจำหน่ายสินค้า การใช้งานอุปโภคบริโภคหรือบริการ ทั้งของฝ่ายผู้ผลิตและผู้บริโภค อย่างเหมาะสมกับการใช้วัสดุ เทคโนโลยีการผลิตและการบรรจุ เทคโนโลยีทางการพิมพ์ ระบบการขนส่ง ระบบการตลาด ข้อกำหนดกฏหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...