Monday, April 24, 2017

สรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชา Artd3301 ภาคเรียนที่ 2/2559

สรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชา Artd3301 ภาคเรียนที่ 2/2559
อาจารย์อยากทราบว่าเรียนจนจบภาคเรียนที่ 2/2559 แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชานี้อะไรบ้าง จงคลิกตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ และในเว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง
ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โครงการ.....โดยได้พิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่ http://issuu.com/......... สามารถเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารสรุปโดยตรงตามลิงค์.......

Monday, April 3, 2017

บรรยากาศงานออกร้านของนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบตัวอักษรและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Gift On the Moon 2560 ในวันมนุษย์วิชาการ : ศาสตร์พระราชา ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2560 ณ อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...