Friday, March 2, 2012

การสรุปและนำเสนอผลงานโครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ กลุ่มเรียนวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์      งานด่วนสำหรับผู้ที่ทำงานร่วมแสดงงานกิ๊ฟออนเดอะมูน กลุ่มเรียนวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ปรับปรุงและแก้ไขผลงานตามที่อาจารย์ตรวจแนะนำให้ และให้นำส่งเป็นผลงาน Product Concept and Standing Display ข้อมูลและผลงานตัวจริงที่ดีที่สุด 1 แบบหรือทั้งชุด ส่งตามรูปแบบที่อาจารย์ทำ Sketch ให้ดูนี้ บนแผ่นกระดาษแข็ง ลูกฟูก หรือแผ่นกระดาษอัดที่สามารถตั้ง-แสดง-ตัดเก็บ ห่อหุ้มผลงานและconcept โดยให้มีขนาดและสัดส่วนเหมาะสมกับผลงาน ขนาด A4-A3 แนวตั้งหรือแนวนอน
นัด จัดส่งให้เสร็จภายในเวลา 9.00-10.30 น.วันจันทร์ที่ 5 มีนาคมนี้ ที่หน้าห้องประชุมเอนกประสงค์ของคณะ(หน้าห้องเรียนคอมพิวเตอร์316) ส่งงานให้ตรงต่อเวลา หากเกินเวลาจะไม่รับพิจารณาตรวจประเมินให้คะแนน (ถือเป็นงานสอบภาคปฏิบัติ)(วันที่ 7 มีนาคม เป็นวันหยุดราชการ)
   การสรุปและการนำเสนอผลงานภาคเอกสารโครงการออกแบบให้ดำเนินการคือ
   1. สรุปเล่มรายงานตามขั้นตอน 3 ส.ใน googleDocs โดยจัดส่งเก็บในโฟลเดอร์ที่อาจารย์แชร์ให้ ส่งออกไฟล์
   2. จัดทำรายงานออนไลน์ ขนาด เอ4 เป็นไฟล์.pdf ส่งแสดงใน ISSUU.com โดยมีการเขียนสรุปย่อผลการดำเนินงานออกร้านพบลูกค้าในงาน โดยต้องมีหลักฐานแสดงหลักฐานการขายและหรือมีคำแนะนำจากลูกค้า-อาจารย์ให้แก้ไขแล้วได้ปรับแก้อย่างไรบ้าง แล้วสุดท้ายได้ผลงานสรุปจัดส่งอาจารย์เป็นStanding Display อย่างไร ให้ถ่ายภาพจัดแสดงประกอบคำอธิบายให้ชัดเจนเยี่ยงผู้รู้
   3.เขียนบล็อกตัวเองให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2555 เวลา 16.30 น.
   4. การนำเสนอผลงานโครงการ ให้นำเสนอในวันที่ 12 เวลา 9.00 น. ที่ห้องกราฟิก311/2 หากขัดข้องให้รีบแจ้งผู้สอนโดยด่วน
   การสอบภาคภาคทฤษฎีออนไลน์ เลื่อนเป็นวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม เวลา 17.00 น. ที่ห้อง 316

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...