Saturday, January 5, 2019

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2561

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2561
กิจกรรมครั้งแรกครั้งที่ 1/2/2561 สิ่งที่ต้องดำเนินการวันนี้ และเตรียมก่อนเรียนครั้งหน้า
1.การลงทะเบียนในระบบการเรียนออนไลน์ classroom.google.com ให้นักศึกษาใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย @chandra.ac.th เท่านั้น คลิกกรอกข้อมูลในแบบบันทึกการเรียนที่นี่

2.สมัครเป็นสมาชิกในระบบอีเลิร์นนิ่ง เพื่อการทดสอบออนไลน์ที่ www.clarolinethai.info

3.สร้างเว็ปบล็อกของตนเอง ตัวอย่างเช่นใช้ชื่อ URL artd3301-prachid.blogspot.com ใช้ชื่อจริงและโพสต์-กรอกรายละเอียดแนะนำตัวเอง และเขียนความตั้งใจว่าต้องการที่จะเรียนรู้ในวิชานี้อย่างไรบ้าง

4.ครั้งหน้ามีการทดสอบก่อนเรียน 15/1/2562 นักศึกษาควรเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส่วนตัว(ถ้ามี) ที่พร้อมใช้งานโปรแกรมกราฟิกและอินเตอร์เน็ตได้มาเอง

5. ทำแบบสำรวจความพึงพอใจก่อนเรียน คลิกที่นี่

Sunday, January 7, 2018

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
กิจกรรมครั้งแรกครั้งที่ 1/1/2561 สิ่งที่ต้องดำเนินการวันนี้ และเตรียมก่อนเรียนครั้งหน้า
1.การลงทะเบียนในระบบการเรียนออนไลน์ classroom.google.com ให้นักศึกษาใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย @chandra.ac.th เท่านั้น คลิกกรอกข้อมูลในแบบบันทึกการเรียนที่นี่
2.สมัตรเป็นสมาชิกในระบบอีเลิร์นนิ่ง เพื่อการทดสอบออนไลน์ที่ www.clarolinethai.info
3.สร้างเว็ปบล็อกของตนเอง ใช้ชื่อ URL artd3301-prachid.blogspot.com ใช้ชื่อจริงและโพสต์-กรอกรายละเอียดแนะนำตัวเอง และเขียนความตั้งใจว่าต้องการที่จะเรียนรู้ในวิชานี้อย่างไรบ้าง
4.ครั้งหน้ามีการทดสอบก่อนเรียน 16/1/2561 ให้นักศึกษาเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส่วนตัวที่พร้อมใช้งานโปรแกรมกราฟิกและอินเตอร์เน็ตมาเอง
5. ทำแบบสำรวจความพึงพอใจก่อนเรียน คลิกที่นี่

Monday, April 24, 2017

สรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชา Artd3301 ภาคเรียนที่ 2/2559

สรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชา Artd3301 ภาคเรียนที่ 2/2559
อาจารย์อยากทราบว่าเรียนจนจบภาคเรียนที่ 2/2559 แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชานี้อะไรบ้าง จงคลิกตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ และในเว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง
ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โครงการ.....โดยได้พิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่ http://issuu.com/......... สามารถเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารสรุปโดยตรงตามลิงค์.......

Monday, April 3, 2017

บรรยากาศงานออกร้านของนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบตัวอักษรและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Gift On the Moon 2560 ในวันมนุษย์วิชาการ : ศาสตร์พระราชา ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2560 ณ อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.


Sunday, January 8, 2017

สัปดาห์ที่1/10/2560 ปฐมนิเทศ-กิจกรรมเตรียมตัวก่อนการเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2559

สัปดาห์ที่1/10/2560 ปฐมนิเทศ-กิจกรรมเตรียมตัวก่อนการเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2559

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้าทำกิจกรรมออนไลน์ก่อนเข้าชั้นเรียน โดยให้ดำเนินการดังนี้คือ(ศึกษาเรียนรู้ แก้ปัญหา ประสานงานด้วยตนเองหรือเรียนรู้ด้วยกันแบบกลุ่มปรึกษา)
- ให้ทุกคนเข้าอ่าน มคอ.3 ของรายวิชาให้เข้าใจ
ใช้อีเมลของที่ทางมหาวิทยาลัยให้ใช้ @chandra.ac.th เท่านั้น
ใช้อีเมลของที่ทางมหาวิทยาลัยให้ใช้ @chandra.ac.th  พร้อมใส่ภาพและข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
สร้างเว็บบล็อกไว้เพื่อสรุปผลสาระการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์ โดยใช้ชื่อเว็บบล็อกตามที่อาจารย์กำหนดรูปแบบให้ เช่น artd3301-YourRealName.blogspot.com

แล้วเข้ากรอกข้อมูลจริงในรายการต่อไปนี้
1.กรอกข้อมูล ลงชื่อเข้าชั้นเรียนครั้งแรกในแบบบันทึกและประเมินผลการเรียนรู้ประจำวิชา 
กลุ่ม 101 ภาคปกติ คลิกเข้ากรอกข้อมูลตัวเองในแบบบันทึกที่นี่
2.ลงทะเบียนในระบบอีเลิร์นนิ่ง สมัครเป็นสมาชิกระบบแล้วสมัครเข้าเรียนในวิชา เตรียมพร้อมเข้าสอบออนไลน์หรือส่งการบ้าน คลิกเข้าใช้ที่นี่ http://www.thaiteachers.info/claroline
3.ตอบแบบสำรวจศักยภาพและความพึงพอใจก่อนการจัดการเรียนการสอน คลิกทำที่นี่
4.ลงทะเบียนเรียนและส่งงานใน Google Classroom คลิกที่นี่
ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเรียนในสัปดาห์ 

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ต้องเตรียมมาเรียนด้วยทุกครั้ง
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่มีสมรรถนะพร้อมโปรแกรมทำงานด้านออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกและอินเตอร์เน็ต
2.อุปกรณ์เครื่องเขียนของนักออกแบบและอุปกรณ์การเขียนการตัด
3.แผ่นรองตัด Cutting Match
4.แฟ้มใสใส่กระดาษและเอกสารขนาดกระดาษ A4 
5.บัตรเข้าชั้นเรียนและสมุดจดบันทึกที่อาจารย์แจกให้

เริ่มทำการเรียนการสอน วันที่ 10/1/2560 จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน 11  คน


กิจกรรมครั้งหน้า 
1.ทดสอบก่อนเรียน (Theoretical PreTest) ในระบบอีเลร์นนิ่ง http://www.thaiteachers.info/claroline 
2.ทดสอบทักษะปฏิบัติการก่อนเรียน (Practical Skill PreTest)
เริ่มทดสอบเวลา 8.30 น ตามเวลาเรียนปกติ

Monday, January 18, 2016

ครั้งที่ 3 Workshop เอาถ่าน

กิจกรรมการเรียนการสอนวันนี้
- รายงานหน้าชั้นแปลสรุปข่าวสารด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์
- ทำการบ้าน workshop เอาถ่าน ให้ทุกคนหาความรู้ เกี่ยวกับถ่าน การใช้ประโยชน์จากถ่านและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากถ่านเพื่อมาทำประชุมกลุ่มย่อย จับกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ


Monday, January 11, 2016

การทดสอบก่อนเรียน pretest # 2

การทดสอบก่อนเรียน 12/1/59 เวลา 9.05-12.00 น
1.เข้าสอบออนไลน์ภาคทฤษฎีที่ http://thaiteachers.info/claroline
2.ภาคปฏิบัติเปิดอ่านคำสั่งที่นี่ https://docs.google.com/document/d/1YPMcl_u-a1LxhU6zD2QwEFRlPRa4ngR6AlZTcgQyQpY/edit?usp=sharing
3.ส่งงานออนไลน์ในโฟลเดอร์ที่อาจารย์แชร์ให้ทาง Googledrive ต้องแจ้งชื่ออีเมลในแบบบันทึกคะแนน ก่อนเวลา 11.00 น.

สรุปกิจกรรม
- เข้าสอบออนไลน์ได้เพียง 1 คน เพราะไม่เอาใจใส่และเรียนรู้ก่อนตามที่แจ้ง
- ส่งงานทดสอบปฏิบัติ pretest เพียง 6 คน

Tuesday, January 5, 2016

สัปดาห์ที่1/2/2558 ปฐมนิเทศ-กิจกรรมเตรียมตัวก่อนการเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2558

สัปดาห์ที่1/2/2558 ปฐมนิเทศ-กิจกรรมเตรียมตัวก่อนการเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2558
 ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้าทำกิจกรรมออนไลน์ก่อนเข้าชั้นเรียน โดยให้ดำเนินการดังนี้คือ(ศึกษาเรียนรู้ แก้ปัญหา ประสานงานด้วยตนเองหรือเรียนรู้ด้วยกันแบบกลุ่มปรึกษา)
- ให้ทุกคนเข้าอ่าน มคอ.3 ของรายวิชาให้เข้าใจ
- ให้ทุกคนใช้อีเมลของ @gmail.com 
ใช้อีเมลของที่ทางมหาวิทยาลัยให้ใช้ @chandra.ac.th ติดต่อฝ่ายไอที
- ให้ทุกคนใช้อีเมลของ @gmail.com 
ใช้อีเมลของที่ทางมหาวิทยาลัยให้ใช้ @chandra.ac.th  พร้อมใส่ภาพและข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
สร้างเว็บบล็อกไว้เพื่อสรุปผลสาระการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์ โดยใช้ชื่อเว็บบล็อกตามที่อาจารย์กำหนดรูปแบบให้ เช่น artd3301-YourRealName.blogspot.com  แล้วเข้ากรอกข้อมูลจริงในรายการต่อไปนี้
1.กรอกข้อมูล ลงชื่อเข้าชั้นเรียนครั้งแรกในแบบบันทึกและประเมินผลการเรียนรู้ประจำวิชา 
กลุ่ม 101 ภาคปกติ คลิกเข้าดูบันทึกที่นี่
กลุ่ม 201 ภาคนอกเวลา คลิกเข้าทำที่นี่
2.ลงทะเบียนในระบบอีเลิร์นนิ่ง สมัครเป็นสมาชิกระบบแล้วสมัครเข้าเรียนในวิชา เตรียมพร้อมเข้าสอบออนไลน์หรือส่งการบ้าน คลิกเข้าใช้ที่นี่ http://www.thaiteachers.info/claroline
3.ตอบแบบสำรวจศักยภาพและความพึงพอใจก่อนการจัดการเรียนการสอน คลิกทำที่นี้
ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเรียนในสัปดาห์ 
ที่ 2 หรือภายในวันที่ 11/1/2559 เวลา 16.30.น

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ต้องเตรียมมาเรียนด้วยทุกครั้ง
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่มีสมรรถนะพร้อมโปรแกรมทำงานด้านออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกและอินเตอร์เน็ต
2.อุปกรณ์เครื่องเขียนของนักออกแบบและอุปกรณ์การเขียนการตัด
3.แผ่นรองตัด Cutting Match
4.แฟ้มใสใส่กระดาษและเอกสารขนาดกระดาษ A4 
5.บัตรเข้าชั้นเรียนและสมุดจดบันทึกที่อาจารย์แจกให้

เริ่มทำการเรียนการสอน วันที่ 5/1/2559 จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน 9 เข้า เรียน 1 คน ขาดเรียน 8 คน

กิจกรรมครั้งหน้า 
1.ทดสอบก่อนเรียน (Theoretical PreTest) ในระบบอีเลร์นนิ่ง http://www.thaiteachers.info/claroline 
2.ทดสอบทักษะปฏิบัติการก่อนเรียน (Practical Skill PreTest)
เริ่มทดสอบเวลา 8.30 น ตามเวลาเรียนปกติ

Tuesday, April 28, 2015

Artd3301 Final Individual Packaging Design Project 2/2557

Artd3301 Final Individual Packaging Design Project 2/2557 : การนำเสนอผลงานโครงการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณฺและรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ของชุมชน จังหวัดชัยนาท ของนักศึกษาวิชาเอกออกแบบประยุกต์ศิลป์ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกิจกรรมประเมินผลการเรียนรู้ประจำวิชา ปลายภาคเรียนที่2/2557 : 23/4/2558Sunday, April 19, 2015

สรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชา Artd3301 ภาคเรียนที่ 2/2557

อาจารย์อยากทราบว่าเรียนจนจบภาคเรียนที่2/2557 แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงคลิกตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โครงการ.....โดยได้พิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่ http://issuu.com/......... สามารถเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารสรุปโดยตรงตามลิงค์.......

ปล.อย่าลืมทำแบบสำรวจหลังการเรียนรู้ด้วยนะครับ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...