Tuesday, April 28, 2015

Artd3301 Final Individual Packaging Design Project 2/2557

Artd3301 Final Individual Packaging Design Project 2/2557 : การนำเสนอผลงานโครงการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณฺและรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ของชุมชน จังหวัดชัยนาท ของนักศึกษาวิชาเอกออกแบบประยุกต์ศิลป์ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกิจกรรมประเมินผลการเรียนรู้ประจำวิชา ปลายภาคเรียนที่2/2557 : 23/4/2558No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...