Tuesday, April 28, 2015

Artd3301 Final Individual Packaging Design Project 2/2557

Artd3301 Final Individual Packaging Design Project 2/2557 : การนำเสนอผลงานโครงการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณฺและรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ของชุมชน จังหวัดชัยนาท ของนักศึกษาวิชาเอกออกแบบประยุกต์ศิลป์ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกิจกรรมประเมินผลการเรียนรู้ประจำวิชา ปลายภาคเรียนที่2/2557 : 23/4/2558Sunday, April 19, 2015

สรุปผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชา Artd3301 ภาคเรียนที่ 2/2557

อาจารย์อยากทราบว่าเรียนจนจบภาคเรียนที่2/2557 แล้ว นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์อะไรบ้าง จงคลิกตอบโดยแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้านความรู้
3.ด้านปัญญา
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
แจ้งชื่อ-นามสกุล และกลุ่มเรียน
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ ชื่อที่อยู่ URL:......
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โครงการ.....โดยได้พิมพ์เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์โดยแสดงไว้ที่ http://issuu.com/......... สามารถเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงได้ตามที่อยู่ URLเอกสารสรุปโดยตรงตามลิงค์.......

ปล.อย่าลืมทำแบบสำรวจหลังการเรียนรู้ด้วยนะครับ

Wednesday, April 1, 2015

Gift on the moon 2014 : Freshmart ArtD บรรยากาศงานวันตลาดนัดคนมีศิลป์ ปีการศึกษา 2557


Gift on the moon 2014 : Freshmart ArtD บรรยากาศงานวันตลาดนัดคนมีศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรม ปีการศึกษา 2557 จัดพร้อมงานวันมนุษย์วิชาการ เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2558 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...