ระบบอีเลิร์นนิ่ง

Packaging is the technology of enclosing or protecting products for distribution, storage, sale, and use. Packaging also refers to the process of design, evaluation, and production of packages. Packaging can be described as a coordinated system of preparing goods for transport, warehousing, logistics, sale, and end use. Packaging contains, protects, preserves, transports, informs, and sells.[1] In many countries it is fully integrated into government, business, institutional, industrial, and personal use.

คลาโรไลน์อีเลิร์นนิ่ง
ChandraOnline : จันทราออนไลน์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการความรู้ทางศิลปกรรม
คลิกเข้าสมัคร-เรียนใน ระบบคลาโรไลน์อีเลิร์นนิ่ง

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...