Student's Blog

     การเขียนและจัดทำบล็อกเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ในวิชาของผู้เรียนในที่นี้นั้น ผู้สอนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้ฝึกหัดทักษะการเขียน การบันทึก จัดเก็บ แสดงผลงานที่ได้เรียนรู้ และการฝึกบริหารจัดการงานออกแบบงานสิ่งพิมพ์แบบออนไลน์ด้วยเครื่องมือฟรีด้วยเว็บเทคโนโลยีเป็นประจำทุกสัปดาห์ 
      ดังนั้นผู้เรียน ซึ่งเป็นผู้ที่เรียนมาด้านการออกแบบหรือเรียนหลักสูตรทางด้านศิลปกรรม และได้ฝึกได้เรียนวิธีการสร้างสรรค์งานกับผู้สอนวิชาอื่นๆมาแล้ว โดยสามัญสำนึกปกติ ย่อมมองเห็นความงามในสิ่งที่ตนเองจัดกระทำ และย่อมให้เกียรติในงานทั้งของตนเองและผู้อื่น เสมือนหนึ่งเป็นงานที่ได้บรรจงออกแบบเป็นผลงานด้านสิ่งพิมพ์ ที่ต้องคิด ต้องไตร่ตรอง กรองค้น ตรวจสอบ อ้างอิง ใช้คำ ใช้ภาพประกอบมาใช้ให้สวยงาม ตามเจตนาที่ได้เข้ามาเรียนเพื่อฝึกฝนตนเอง เพื่อจะจบออกไปทำงานในฐานะของผู้จะสร้างสรรค์ผลงาน คิดสร้างสรรค์งานให้แก่คนอื่นๆ
      ดังนั้นการทำงานใดๆ ที่ไหน อย่างไร และำหากได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณะแล้วนั้น ผลที่เกิดจากการกระทำนั้นๆ ย่อมเป็นสิ่งสะท้อน บ่งชี้ บ่งบอกถึงความมีคุณภาพ ภูมิรู้ ภูมิทำ ตามระดับสติปัญญาและความใส่ใจของผู้สร้างสรรค์โดยตรง และยังจะมีผลกระทบไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องรอบข้างด้วยเช่นกัน

รายชื่อผู้เรียนและที่อยู่เว็บบล็อก ที่นำเสนอผลงานเพื่อรับการประเมินผลและแบ่งปันความรู้สู่สังคม ภาคเรียนที่ 2/2557 ภาคปกติจำนวน 20 คน
นางสาวกรรณิกา ใจกลาง http://artd3301-kannika.blogspot.com/
นางสาวปาณิสรา หนูหีต http://artd3301-panisara.blogspot.com/
นางสาววิลาสินี ปานแก้ว http://artd3301-wilasineee.blogspot.com/
นายวัชรินทร์ ยะนินทร http://artd3301-watcharin.blogspot.com/
นายกิตติภพ ต่อโชติ http://artd3301-kittipop.blogspot.com/
นางสาวณหทัย ถาวร http://artd3301-nahathai.blogspot.com/
นางสาวชนันธร แพเพชรทอง http://artd3301-chanantorn.blogspot.com/
นายสิงห์เอก งามพริ้ง http://artd3301-singek.blogspot.com/
นายนัทกฤษ นามพุก http://artd3301-nattakrisnampook.blogspot.com/
นางสาวพิชชานันท์ สร้อยสิงห์ http://artd3301-pichananss16.blogspot.com/
นางสาวปานรดา วิทยุตสาธิต http://artd3301-panrada.blogspot.com/
นายนนท์ โพธาพันธ์ http://artd3301-nonphotaphan.blogspot.com/
นายพัชรพล หอมจำปา http://artd3301-patcharapol.blogspot.com/
นายทักกมล น่วมไม้พุ่ม ้้http://artd3301-thakkamon.blogspot.com/
นางสาวเพ็ญพิกา ท่าใคร่กลาง http://artd3301-penpika.blogspot.com/
นายสุวิทย์ งามพานิชกิจ http://artd3301-suwittex.blogspot.com/
นายเกียรติศักดิ์ มานะกิจ http://art3301-kaitisak.blogspot.com/
นายทัศวัชร์ เสือโรจน์ http://artd3301-tosawat.blogspot.com/
นายบดินทร์ ศราคนี http://artd3301-bodin.blogspot.com
นายนพพร อาษา http://artd3301-Nopporn.blogspot.com
นายวรัญญู หาญภิญญาคง http://artd3301-warunyu.blogspot.com
รายชื่อผู้เรียนและที่อยู่เว็บบล็อก ที่นำเสนอผลงานเพื่อรับการประเมินผลและแบ่งปันความรู้สู่สังคม วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในภาคเรียนที่ 2/2554 จากจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียน ทั้งสิ้น 19 ตน
1    5111302336    นายไพศาล ขำเลิศ   http://paisankharti3413.blogspot.com
2    5111302757    นายวรวุฒิ ถี่ถ้วน     http://vorawutarti3413.blogspot.com
3    5111302823    นางสาวพนิดา วรคชิน    http://panidaarti3413.blogspot.com
4    5111312228    นายธรรศ กุศลสร้าง    http://tuttarti3413.blogspot.com
5    5111312293    นายอานนท์ ไร่พุทธา    http://anon-arti3413.blogspot.com
6    5111312335    นางสาวปฏิมาพร สนั่นรัมย์     http://patimaporn-arti3413.blogspot.com
7    5111313606    นางสาวนพรัตน์ บัวจันทร์    http://nopparatharti3413.blogspot.com
8    5111313614    นางสาวลลิตา พงษ์เจริญ    http://lalitaarti3413.blogspot.com
9    5211303374    นางสาวนภาเพ็ญ พูกิต     http://napapen-arti3413.blogspot.com
10  5211306534    นางสาวนลินทิพย์ จารุวัฒนประดิษฐ์ http://nalinthip-arti3413.blogspot.com 
11  5211308357     นางสาวธชุดา ทองคำพูล     http://tachudaart5211308357.blogspot.com
12  5211310726     นางสาวภัทราภรณ์ รัตนะสูตวิไล    http://pattaraponarti3413.blogspot.com
13  5211311120     นางสาวดารดา วิจิตรทองแสง     http://darada666arti3413.blogspot.com
14  5211312672     นางสาวจิรวรรณ พุทธรักษา     http://jirawanarti3413.blogspot.com
15  5211313803     นางสาวปรัศนิล จันทรรัตนโนทัย  http://prasanin-woodapp-arti3413.blogspot.com/
16  5213000572     นางสาวพรรณิภา  ตะนุลานนท์      http://pannipa572arti3413.blogspot.com

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...