Friday, November 16, 2012

งานกิจกรรมกลุ่มการทำงานสร้างสรรค์ร่วมกัน ในงานประจำปี Gifts on the moon หัวข้อ " Love Product" ตามสาระเนื้อหาที่เรียนในแต่ละวิชา เดือน 11-13 กุมภาพันธ์ 2556

งานกิจกรรมกลุ่มการทำงานสร้างสรรค์ร่วมกัน ในงานประจำปี Gifts on the moon หัวข้อ " Love Product" ตามสาระเนื้อหาที่เรียนในแต่ละวิชา อันเป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมและเสริมทักษะวิชาชีพศิลปกรรมที่ปฏิบัติจริง (Design Work-Based Learning) เริ่มต้นโดยให้นักศึกษาเข้าไปอ่าน-ศึกษา ดาวน์โหลด แนวทางการเขียนเอกสารรายงานก่อนนะครับ คลิกอ่านแนวทางการเขียนและการดำเนินงานที่นี่ จากนั้นร่วมกันศึกษาวางแผนงานหาแนวทางเสนอรายงานขั้น ส.1 โดยแต่ละคนในกลุ่มต้องค้นหา Design Inspiration มานำเสนอ อย่างน้อย 1 อย่างและร่วมกันเผยแพร่ผ่านทาง Googlepages หรืออยากจะทำใน facebook Fan page ก็ลองทำเสนอได้ ร่วมปรึกษา-ทำด้วยกันในนามกลุ่ม ที่ทุกคนต้องสื่อแสดงถึงการร่วมมือกันทำงานทั้งแบบออนไลน์และแบบซึ่งหน้า ให้แสดงเอกสารภาพถ่ายกิจกรรมและรับผิดชอบงานส่วนตน ผ่านทางนี้โดยตรง ส่วนรายงานกลุ่มก็เก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่แชร์ให้ในแต่ละกลุ่มเรียน ลองคลิกเข้าดูอัลบั้มภาพบรรยากาศการจัดงานนิทรรศการผลงานการบ่มเพาะวิสาหกิจทางศิลปกรรม ระดับนักศึกษาในสถานศึกษา ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ในปีพศ.2551 คลิกดูภาพที่นี่

Wednesday, November 14, 2012

เริ่มการเรียนการสอนกลุ่มเรียน 101-201 สัปดาห์ที่ 1-2 วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรออกแบบประยุกต์ศิลป์


ภาคเรียนที่ 2/2555 (semester 2/2012) การเรียนการสอนกลุ่มเรียน 101-201 สัปดาห์ที่ 1-2 วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรออกแบบประยุกต์ศิลป์ เริ่มจากการตอบแบบสำรวจศักยภาพและความคาดหวังการเรียนรู้ การสอบ Pretest ในระบบคลาโรไลน์อีเลิร์นนิ่ง และการแบ่งกลุ่มทำงานสร้างสรรค์-ออกแบบผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์ (Product and Packaging Design Work Group Project) ร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบทั้งแบบออนไลน์และไดเร็กในชั้นเรียน โดยเริ่มต้นศึกษาจากการทำ Visual Analysis ตามขี่นตอนดำเนินงานออกแบบ ส.1 (Research) จากผลิตภัณฑ์มาตรฐานกันก่อน เป้าหมายคือเพื่อจัดจำหน่ายในงาน gift on the moon 2013 ปลายเดือน มกราคม 2556 /ไม่เกิน 14 กุมภา วันวาเลนไทน์

Tuesday, October 30, 2012

การใช้ซอฟต์แวร์เครื่องมือระบบเครือข่ายออนไลน์ (Cloud Comouting Application/Tool) เพื่อการนำสนอผลงานออกแบบรรจุภัณฑ์

การใช้ซอฟต์แวร์เครื่องมือระบบเครือข่ายออนไลน์ (Cloud Computing Application/Tool) เพื่อการนำสนอผลงานออกแบบรรจุภัณฑ์แบบภาพเคลื่อนไหว ให้เห็นมุมมองทุกด้าน ด้วยโปรแกรมเครื่องมือของ Packmage

Friday, March 2, 2012

การสรุปและนำเสนอผลงานโครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ กลุ่มเรียนวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์      งานด่วนสำหรับผู้ที่ทำงานร่วมแสดงงานกิ๊ฟออนเดอะมูน กลุ่มเรียนวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ปรับปรุงและแก้ไขผลงานตามที่อาจารย์ตรวจแนะนำให้ และให้นำส่งเป็นผลงาน Product Concept and Standing Display ข้อมูลและผลงานตัวจริงที่ดีที่สุด 1 แบบหรือทั้งชุด ส่งตามรูปแบบที่อาจารย์ทำ Sketch ให้ดูนี้ บนแผ่นกระดาษแข็ง ลูกฟูก หรือแผ่นกระดาษอัดที่สามารถตั้ง-แสดง-ตัดเก็บ ห่อหุ้มผลงานและconcept โดยให้มีขนาดและสัดส่วนเหมาะสมกับผลงาน ขนาด A4-A3 แนวตั้งหรือแนวนอน
นัด จัดส่งให้เสร็จภายในเวลา 9.00-10.30 น.วันจันทร์ที่ 5 มีนาคมนี้ ที่หน้าห้องประชุมเอนกประสงค์ของคณะ(หน้าห้องเรียนคอมพิวเตอร์316) ส่งงานให้ตรงต่อเวลา หากเกินเวลาจะไม่รับพิจารณาตรวจประเมินให้คะแนน (ถือเป็นงานสอบภาคปฏิบัติ)(วันที่ 7 มีนาคม เป็นวันหยุดราชการ)
   การสรุปและการนำเสนอผลงานภาคเอกสารโครงการออกแบบให้ดำเนินการคือ
   1. สรุปเล่มรายงานตามขั้นตอน 3 ส.ใน googleDocs โดยจัดส่งเก็บในโฟลเดอร์ที่อาจารย์แชร์ให้ ส่งออกไฟล์
   2. จัดทำรายงานออนไลน์ ขนาด เอ4 เป็นไฟล์.pdf ส่งแสดงใน ISSUU.com โดยมีการเขียนสรุปย่อผลการดำเนินงานออกร้านพบลูกค้าในงาน โดยต้องมีหลักฐานแสดงหลักฐานการขายและหรือมีคำแนะนำจากลูกค้า-อาจารย์ให้แก้ไขแล้วได้ปรับแก้อย่างไรบ้าง แล้วสุดท้ายได้ผลงานสรุปจัดส่งอาจารย์เป็นStanding Display อย่างไร ให้ถ่ายภาพจัดแสดงประกอบคำอธิบายให้ชัดเจนเยี่ยงผู้รู้
   3.เขียนบล็อกตัวเองให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2555 เวลา 16.30 น.
   4. การนำเสนอผลงานโครงการ ให้นำเสนอในวันที่ 12 เวลา 9.00 น. ที่ห้องกราฟิก311/2 หากขัดข้องให้รีบแจ้งผู้สอนโดยด่วน
   การสอบภาคภาคทฤษฎีออนไลน์ เลื่อนเป็นวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม เวลา 17.00 น. ที่ห้อง 316

Saturday, February 18, 2012

งานใดๆที่สร้างย่อมสะท้อนถึงระดับสติปัญญาของผู้จัดกระทำ

การเขียนแนะนำบล็อกของตัวเองของผู้เรียนนั้น ผู้สอนมีเจตนาให้ผู้เรียนทุกคนได้ฝึกหัดการเขียนและการฝึกหัดจัดการงานออกแบบงานสิ่งพิมพ์แบบออนไลน์(ePublishing) ผู้เรียนเป็นผู้ที่เรียนมาด้านการออกแบบหรือเรียนหลักสูตรทางด้านศิลปกรรม และได้ฝึกได้เรียนวิธีการสร้างสรรค์งานกับผู้สอนอื่นๆมาแล้ว ในสามัญสำนึกปกติย่อมมองเห็นความงามในสิ่งที่ตนเองจัดกระทำและย่อมให้ เกียรติแก่ตนเอง เสมือนหนึ่งเป็นงานที่ได้บรรจงออกแบบเป็นผลงานด้านสิ่งพิมพ์ ที่ต้องคิด ต้องไตร่ตรอง กรอง ค้นตรวจสอบ ใช้คำใช้ภาพประกอบ ใช้เครื่องมือ เพื่อให้เกิดความสวยความงาม ตามเจตนาที่ต้องการสื่อสาร และหากเป็นผลงานเรียน ก็คือผลงานที่ได้ตั้งเจตนาที่ต้องการเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อฝึกฝนตนเองตามหลักสูตรสถานศึกษา และเพื่อจะจบออกไปทำงานในฐานะของผู้จะสร้างสรรค์ผลงานให้แก่คนอื่นๆต่อไป การทำงานใดๆ ที่ไหน อย่างไรและำหากได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณะแล้วไซร์ ผลที่เกิดจากการกระทำนั้นๆย่อมสะท้อนกลับบ่งบอกถึงคุณภาพ ภูมิรู้ ภูมิทำ ระดับสติปัญญาและความใส่ใจของผู้สร้างด้วยเช่นกัน

Tuesday, January 24, 2012

Design Process

กระบวนการออกแบบที่อาจารย์แชร์ให้ทุกคนที่แจ้งอีเมลในแบบประเมินผลไปแล้ว ให้นักศึกษาแต่ละคนดูและทำความเข้าใจ ขยายความ ตีความและศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วจึงทดลองดำเนินการตามขั้นตอนสัก 2- 3 แบบ เพื่อเป็นแบบทางเลือก สำหรับวิธีการเขียนรายงานก็ให้ไปดูใน sites.google.com/site/artthesis กรณีศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเล่น และดูไฟล์ตัวอย่างแนวทางการออกแบบรรจุภัณฑ์จาก slideshare.net ที่อาจารย์เผยแพร่ให้ศึกษาด้วยตนเองแล้ว

Tuesday, January 17, 2012

งานออกแบบบรรจุภัณฑ์กลุ่ม(Packaging Design Group's Project)

บันทึกการดำเนินงานออกแบบบรรจุภัณฑ์กลุ่ม(Packaging Design Group's Project) Work-Based Learning : โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารกล่องมื้อกลางวัน สำหรับร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ภาระงาน-เงื่อนไขของโครงการ
- เป็นงานกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน
- เป็นการเรียนรู้ตามหลักการเรียนรู้จากการทำงานจริง(Design Work-Based Learning)
-  ยึดแนวทางและหลักการดำเนินงานแบบ 3 ส.:3R และหลักการออกแบบ(Design Process)
-  นำเสนอขั้นตอน ละ 2 สัปดาห์ ด้วย Mood Board and Progressive Report Paper  รวม 6 สัปดาห์
- เริ่ม สัปดาห์ที่ 2 สิ้นสุด สัปดาห์ที่ 8
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...