Saturday, January 17, 2015

การบ้านครั้งที่ 1 วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

จงแปล อ้างอิง และสรุปประเด็น เป็นความเรียงความหมายเป็นของตนเองของคำว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยแปล และอ้างอิงจากเอกสาร หนังสือ ตำราภาษาอังกฤษ 2 เล่ม ภาษาไทย 3 เล่ม ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่เท่านั้น รวมไม่น้อยกว่า 5 เล่ม ห้ามทำสำเนาจากอินเตอร์เน็ต โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนอ้างอิงและเขียนบรรณานุกรมเอกสารวิชาการที่ถูกต้อง
การส่งงาน
1.โดยจัดพิมพ์ลงในไฟล์เอกสาร googleDoc แชร์ส่งในโฟลเดอร์ที่อาจารย์แบ่งปันให้
2.ส่งโพสลงบล็อกบันทึกผลการเรียนรู้ของตนเองพร้อมจัดหาภาพประกอบให้สอดคล้องกับสาระที่อ้างอิง
กำหนดเวลา 1 สัปดาห์ นับแต่วันที่ 18-25 มกราคม 2558
ศึกษารูแปบบและตัวอย่างการพิมพ์และการอ้างอิงเอกสารวิชาการได้ที่ https://sites.google.com/site/artthesis/Home/document

Sunday, January 11, 2015

เปิดเทอมใหม่ 2/2557 วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์

 เปิดเทอมวันแรกวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) มีนักศึกษาแขนงวิชาเอกออกแบบประยุกต์ศิลป์ภาคปกติ กลุ่ม 101 มาเรียน 18 คน และกลุ่ม 201 ภาคนอกเวลา มาเรียน 6 คน อาการน่าเป็นห่วง ต้องเหนื่อยอีกแล้ว ขยันให้มากๆนะครับ เพราะอาจารย์จัดเต็มอยู่แล้ว สั่งการบ้านไว้แล้วที่เมนู แบบสำรวจ ด้านบน เร่งทำให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้ ก่อนเข้าเรียนคราวหน้านะครับ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...