Thursday, January 23, 2014

ผศ.ประชิด ทิณบุตร : งานบริการวิชาการ เผยแพร่และบริการความรู้วิจัย โดยให้ความรู้เรื่องแนวทางการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้แก่ชุมชน


ผศ.ประชิด ทิณบุตร : งานบริการวิชาการ เผยแพร่และบริการความรู้วิจัย โดยให้ความรู้เรื่องแนวทางการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้แก่ชุมชน โดยได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดสิงห์ ให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 7 ตำบล จำนวน 30 คน เขตอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...