Sunday, November 13, 2011

คำอธิบายรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี หลักการบรรจุภัณฑ์ ขั้นตอน วิธีการดำเนินการออกแบบสร้างสรรค์โครงสร้างและกราฟิกสื่อสารของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ โดยใช้เทคนิควิธี อุปกรณ์เครื่องมือหรือวิทยาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีช่วยการออกแบบ ให้ได้ผลงานที่ถูกต้องสอดคล้องรองรับกับอุปสงค์และอุปทานของการผลิต การจัดจำหน่ายสินค้า การใช้งานอุปโภคบริโภคหรือบริการ ทั้งของฝ่ายผู้ผลิตและผู้บริโภค อย่างเหมาะสมกับการใช้วัสดุ เทคโนโลยีการผลิตและการบรรจุ เทคโนโลยีทางการพิมพ์ ระบบการขนส่ง ระบบการตลาด ข้อกำหนดกฏหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...