Monday, April 3, 2017

บรรยากาศงานออกร้านของนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบตัวอักษรและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Gift On the Moon 2560 ในวันมนุษย์วิชาการ : ศาสตร์พระราชา ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2560 ณ อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...