Monday, November 14, 2011

จุดมุ่งหมายของรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์


1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1เพื่อให้นักศึกษาตระหนักรู้ในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ วิชาชีพนักออกแบบบรรจุภัณฑ์
1.2เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ได้ฝึกทักษะกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์
1.3เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการนำเสนอแฟ้มผลงานและการสรุปรายงานผลการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการใช้รูปแบบ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตามวิถีทางของนักออกแบบและทำงานได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...